องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
104
ผู้เข้าชมเดือนนี้
1421
ผู้เข้าชมทั้งหมด
77391
 
แผนงานและงบประมาณ
 
เรื่องแผนการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ. 2562-2564 อบต.บ้านดง
 
รายงานแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง 2561
 
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)ประจำปี 2561 รอบเดือน เมษายน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
 
เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐