องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ปรับเบี้ยผู้สูงอายุใหม่ เพิ่มเงินให้ 100 บาท ทุกคน โดยให้ผู้มีสิทธิ์ทุกคนไปรายงานตัวที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิม ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และในปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 60 - 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท ช่วงอายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ช่วงอายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท และอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หากมีการช่วยเหลือจากรัฐ ทางกรมบัญชีกลางจะเป็นดำเนินการเองโดยการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมิได้เรียกเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุรายเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นข้อมูลของผู้มีสิทธิ์บางรายไม่ถูกต้อง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจะดำเนินการติดต่อขอข้อมูลจากมีสิทธิ์เองโดยตรง