องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์โครงการวางระบบการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากล กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภออุบลรัตน์ โดยทีมที่ปรึกษา ดร.อรอนงค์ ล่วนรักษ์
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผนการจัดการ ขอนแก่นV.1
HCV-64-ขอนแก่น