องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง ได้เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-4 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญและช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน สามารถมาสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง ในวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.30 น. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอประชาสัมพันธ์และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้