องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญชวน เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564
 
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง ได้เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-4 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญและช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน สามารถมาสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง ในวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.30 น. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอประชาสัมพันธ์และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บ้านดง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร -เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 31 มีนาคม 2565 -สถานที่รับสมัคร ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางโทรศัพท์ 043306864 (ในวันและเวลาราชการ)
 
ประกาศ..ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
 
ขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน เผาหญ้าริมทาง
 
ประชาสัมพันธ์โครงการวางระบบการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากล กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภออุบลรัตน์ โดยทีมที่ปรึกษา ดร.อรอนงค์ ล่วนรักษ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2564
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สรุปบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง (รายวัน) เมื่อวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2564
 
องค์การบริหาส่วนตำบลบ้านดง ประกาศสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 043-306-864 E-mail : info@bandonglocal.go.th website : https://bandonglocal.go.th
 
ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ปรับเบี้ยผู้สูงอายุใหม่ เพิ่มเงินให้ 100 บาท ทุกคน โดยให้ผู้มีสิทธิ์ทุกคนไปรายงานตัวที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้น ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิม ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และในปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 60 - 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท ช่วงอายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ช่วงอายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท และอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หากมีการช่วยเหลือจากรัฐ ทางกรมบัญชีกลางจะเป็นดำเนินการเองโดยการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมิได้เรียกเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุรายเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นข้อมูลของผู้มีสิทธิ์บางรายไม่ถูกต้อง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจะดำเนินการติดต่อขอข้อมูลจากมีสิทธิ์เองโดยตรง
 
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ รายเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว  ไม่ต้องแสดงตนเพื่อยืนยันตัวตน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจะดำเนินการตรวจสอบจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ รายเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่ต้องแสดงตนเพื่อยืนยันตัวตน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจะดำเนินการตรวจสอบจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฯได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามบทบาทและภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีศักยภาพ มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นจำนวน 18 ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)
 
ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโรคโควิด-19
 
ประชาสัมพันธ์หยุดเรียนชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้างดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหองแต้ ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564
 
ประชาสัมพันธ์...จากงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน อบต.บ้านดงเรื่อง การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หากมีการย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่อง
 
ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการคุ้มครองเด็ก ( Child Protection Information System – CPIS ) เพื่อเป็นเครื่องมือการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กโดยจัดทำ Mobile Application “คุ้มครองเด็ก” เพื่อใช้เป็นช่องทางการแจ้งเหตุ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ได้รับการปกป้องคุ้มครอง
 
ประกาศ...เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๔
 
โครงการจัดทำฐานภาษีสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษี ประจำปี 2563
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563
 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) ประจำปี 2563
 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563
 
คำสั่งแต่งตั้งพนักวานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 2563
 
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี 2563
 
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติการตามกฎหมายด้วยภาษีป้าย 2563
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี 2563
 
รายละเอียดติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย 2563 กำหนดรับชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี
 
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัมฯาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2563
 
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปี 2563
 
ภาษีป้ายอัตาใหม่ กำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อใให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
สายด่วนผู้บริหาร
 
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563
 
เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน(งบแสดงฐานะการเงิน) อบต.บ้านดง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
 
ประกาศ...เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
ประกาศ...เรื่อง การปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ ชมรมคนรักสุขภาพ อบต.บ้านดงร่วมโครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน ๑๑๐วัน ๑๐ ล้านกิโลเมตร มีกิจกรรมตรวจสุขภาพโดย สสอ.อุบลรัตน์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น.เป็นต้นไป นำโดย ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านปลัดสุพล บาอุ้ย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง
 
อบต.บ้านดง ร่วมกับชุมชนดำเนินการโครงการ big cleaning day
 
เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา ปิด - เปิด ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวถนนทางหลวงหมายเลข 2109(อุบลรัตน์ - โนนสัง)
 
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินปี 61
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี61
 
ประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญร่วม "โครงการสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอากาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"
 
รายงานผลการดำเนินการครึ่งปีงบประมาณ
 
รายงานผลการปฏิบัติโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 
ขออนุมัติแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ขออนุมัติโครงการออกน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 
ประชุมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำบ้านคำปลาหลาย
 
รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ น.ส.ณัฐสุดา คุณประเสริฐ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 14
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในการประเมิน ITA ประจำปี 2562
 
ประกาศการริบเงินหลักประกันสัญญา
 
โครงการทอดเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดโนนทัน บ้านห้วยทราย หมู่ที่๗,๑๔ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ ฯ 2561
 
การออกรับบริการชำระภาษีและค่าะรรมเนียมเก็บขนขยะมุลฝอย ปี 2561
 
การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ปี 2561
 
การยื่นแบบและชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 2561
 
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี 61
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 2561
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 2561
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ 2561
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2561
 
แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ 2561
 
แจ้งกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี 2561
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) ประจำปี ๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีบุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) ประจำปี ๒๕๖๑
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
 
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คำแนะนำการชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
 
คำแนะนำการชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
 
ขั้นตอนปฏิบัติภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
 
ขั้นตอนการปฏิบัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๐
 
เรื่อง แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
 
เรื่อง แจ้งกำหนดยื่นแบบแสดงงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
เรื่อง ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
 
เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐
 
เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐
 
เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐
 
เรื่อง การออกรับบริการชระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็ยขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐
 
เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ค่า ประจำปี ๒๕๖๐
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานและเจ้าพนักงานสำรวจ
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธาณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
ประกาศเรื่อง ผลการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระบียบเกี่ยวกับการสอบ
 
ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
 
เรื่อง สรุปผลการกำหนดรคากลางค่าโครงการปรับปรุงติดมุ้งลวดประตู-หน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕
 
เรื่อง สรุปผลการกำหนดรคากลางค่าโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสระน้ำ (ภายในบริเวณโรงเรียน)
 
เรื่อง สรุปผลการกำหนดรคากลางค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมมู่บ้าน สายบ้านดง หมู่ที่๒ (สายเชื่อมถนน ค.ส.ล. ทางเข้าหมู่บ้าน)
 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ (โครงการก่อสร้าง รั้ว ห้องน้ำ-ห้องส้วม เสาธง ศูนพัฒนาเด็กเล็กหนองแต้ หมู่ที่ ๕)
 
ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง (ศูนย์บ้านหนองแต้) บ้านหนองแต้หมู่ที่ ๕
 
ราคากลางก่อสร้างภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ หมุู่ 5
 
ประกาศสอบราคาก่อสร้างภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้
ประกาศสอบราคาก่อสร้างภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้
 
กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องศูนย์ข่าวสารฯ อำเภออุบลรัตน์ ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องศูนย์ข่าวสารฯ อำเภออุบลรัตน์ ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างรั้ว บ้านภูพาน และโครงการซื้อสื่อการเรียนการสอน บ้านดง
 
เรื่อง ขอส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้งระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ และโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านขุนด่านหมู่ที่๑

 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนายไกรสิทธิ์คำโมง)
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนางบำเพ็ญ ชาวัตร)
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านนายนิรุตย์ ใจงาม)
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ (ซอยข้างโรงดรียนบ้านห้วยทราย)
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบ่อ หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายวิชาญ แก้วมาตย์)
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดง หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างวัดใหม่โพธิ์งาม)
 
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดง หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายถวิล นิวงษา)
 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๘ วัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันหยุดราชการ (เสาร์ – อาทิตย์)
 
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบ่อกลาง หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านนางจำปี แก้วมาตย์)
 
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบ่อเหนือ หมู่ที่ ๑๒ (ซอยลานมัน)
 
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ ๙ (ซอยตรงข้าม ซอยบ้านนายมาร์ติน)
 
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านขุนด่าน หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายสุพจน์)
 
ประกาศ....เรื่อง ผลการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศ....เรื่อง เลื่อนการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศ....เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศ....เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 
ประกาศ....เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 
เรื่อง....ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
 
ประกาศ....เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
เรื่อง....ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมประตูทางเข้า คพด.บ้านทรัพย์ภูพาน
 
เรื่อง....ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ก่อสร้างระบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ประกาศ....เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ประกาศ.....เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเลื่อนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น
 
ประกาศ....เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขัอเสนอมีสิทธิได้รับการคัดเลือก ประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
 
ประกาศ....เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
 
ประกาศ....เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ ๘
 
ประกาศ....เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ ๑๔
 
ประกาศ....เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๖
 
ประกาศ....เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดง หมู่ที่ ๓
 
ประกาศ....เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
 
ประกาศ....เรื่อง รายงานขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง โดยวิธีสอบราคา
 
ประกาศ....เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศ....เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
ประกาศ...เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
ประกาศ...เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานระดับ ๓
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานระดับ ๓
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓
 
ประกาศ...เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
ประกาศ...เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

 
ประกาศ....เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
ประกาศ....เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
 
เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
เชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่๑๑ มกราคม ๒๕๕๖
ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ นักวิชาการพัสดุ
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ นักวิชาการพัสดุ
 
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
 
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 
ขอเชิญ ชาวตำบลบ้านดง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ขอเชิญ ชาวตำบลบ้านดง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการพัสดุ
 
ประชาสัมพันธ์เพื่อออกสำรวจประเมินที่ดินใหม่
ประชาสัมพันธ์เพื่อออกสำรวจประเมินที่ดินใหม่
 
โครงการช่วยภัยหนาว บริษัทกระทิงแดง สู่ อบต.บ้านดง
โครงการช่วยภัยหนาว บริษัทกระทิงแดง สู่ อบต.บ้านดง
 
ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงาน(นักวิชาการพัสดุ) วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงาน(นักวิชาการพัสดุ) วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
 
แจ้งการตรวจประเมินรับรองมาตราฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งการตรวจประเมินรับรองมาตราฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น