องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศ...เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ ๑ (สายบ้านขุนด่านเชื่อมบ้านทรัพย์ภูพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ไฟล์ดาวน์โหลด>>>ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ ๑ (สายบ้านขุนด่านเชื่อมบ้านทรัพย์ภูพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)