องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศ ยกเลิก โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-04 สายบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15 ถึง บ้านดง หมู่ที่ 2
 
ประกาศ...เรื่องเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๕-๐๔ สายบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ ๑๕ ถึง บ้านดง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ประกาศ...เรื่อง ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๕-๐๔ สายบ้านกุดเชียงมี
 
ประกาศ...เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ ๑ (สายบ้านขุนด่านเชื่อมบ้านทรัพย์ภูพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประกาศ...เรื่อง รายงานผลพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
 
ประกาศ...เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยายนพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลฯ(e-bidding)
 
ประกาศ...เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย (e-bidding)
 
ประกาศ...เรื่อง ประกาศจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
 
ประกาศ...เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ประกาศ...เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2)
 
ประกาศ...เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
เรื่อง ขอส่งแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
 
ประกาศซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่8 (สายบ้านกุดเชียงมี-บ้านดง เชื่อมถนน ค.ส.ล.เดิม) ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายพัฒสุธา) งบประมาณ พ.ศ.2560
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านหนองแต้ หมู่ 5
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 (ร้านโสแจ้ง)
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดง หมู่ที่ 2 (บ้านดง-บ้านกุดเชียงมี)
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
ประกาศราคากลาง : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ (สถ.ศพด.3) บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5
 
ประกาศราคากลาง : โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14
 
ประกาศราคากลาง : โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8
 
ประกาศราคากลาง : โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6
 
ประกาศราคากลาง : โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดง หมู่ที่ 3
 
ประกาศ....เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 16 จุด
 
ประกาศ....เรื่อง โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ำฯ บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10
 
ประกาศ....เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในบ้าน บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมูู่บ้าน บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ 14
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 
ประกาศ....เรื่อง ประกาศสอบราคาก่อสร้างภายในอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้
 
ประกาศ....เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 
ประกาศ....เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 
ประกาศ....เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 
ประกาศ....เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 
บันทึกคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
 
ประกาศ...สอบราคาซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
 
ประกาศ...เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง งานอาคาร (โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์ภูพาน)
 
ประกาศ...เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านบ่อ หมู่ที่ ๔,๑๒,๑๓
 
ประกาศ...เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ ๘,๑๔
 
ประกาศ...เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2558
 
ประกาศ...สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค,ส.ล.ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ
ประกาศ...สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค,ส.ล.ภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ
 
ประกาศ...เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
 
ประกาศ...เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านขุนด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านดง
 
ประกาศ...เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกู้ชีพ)
 
ประกาศ...เรื่องปิดประกาศผลการเปิดซองสอบราคา
 
ประกาศ...เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
 
ประกาศ...เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
 
ประกาศ...เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถอีแต๋น)
 
ประกาศ...เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
 
ประกาศ...เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาฯ
 
ประกาศ...เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๘ โครงการ
 
ประกาศ...เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๗ โครงการ
 
ประกาศ...เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๑๕ โครงการ