องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ข้าวอินทรีย์ ผลิตจากสมาชิกกลุ่มโดยกระบวนการผลิตที่ปราศจากการใช้สารเคมี มีระบบการตรวจสอบภายใน ..ปัจจุบันเราดำเนินการตรวจรับรองการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยระบบ PGS มาแล้วเป็นปีที่ 5 จนได้รับมาตรฐานการรับรองต่างๆ
 
 
ข้าวอินทรีย์ ผลิตจากสมาชิกกลุ่มโดยกระบวนการผลิตที่ปราศจากการใช้สารเคมี มีระบบการตรวจสอบภายใน ..ปัจจุบันเราดำเนินการตรวจรับรองการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยระบบ PGS มาแล้วเป็นปีที่ 5 จนได้รับมาตรฐานการรับรองต่างๆ ดังนี้

1. มาตรฐาน Organic Thailand จากกรมการข้าว
2. มาตรฐาน Q certified แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ จาก Central Labboratory Thailand
3. มาตรฐานผักอินทรีย์ Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร

เราจะยังไม่หยุดการพัฒนามาตรฐานของเราไว้เท่านี้ ในลำดับต่อไปคือการขอรับรองมาตรฐาน IFOAM จาก มกท.
..ปลูกเอง สีเอง บรรจุและจัดจำหน่ายเอง ราคา 60 บาท/กิโลกรัม
-ข้าวหอมมะลิ
-ข้าวมะลิแดง
-ข้าวไรซ์เบอรี่

เราทำข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามตามที่อยู่และเบอร์โทรของทางกลุ่มบนหน้าเพจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมีได้โดยตรง หรือโทร 093-428-9768
Facebook : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี
https://www.facebook.com/KCMOrganicFood