องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชงดื่ม พลูคาว
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชงดื่ม พลูคาว
 
สินค้า OTOP  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง หมู่ที่ ๓ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
สินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง หมู่ที่ ๓ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ข้าวอินทรีย์ ผลิตจากสมาชิกกลุ่มโดยกระบวนการผลิตที่ปราศจากการใช้สารเคมี มีระบบการตรวจสอบภายใน ..ปัจจุบันเราดำเนินการตรวจรับรองการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยระบบ PGS มาแล้วเป็นปีที่ 5 จนได้รับมาตรฐานการรับรองต่างๆ
ข้าวอินทรีย์ ผลิตจากสมาชิกกลุ่มโดยกระบวนการผลิตที่ปราศจากการใช้สารเคมี มีระบบการตรวจสอบภายใน ..ปัจจุบันเราดำเนินการตรวจรับรองการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยระบบ PGS มาแล้วเป็นปีที่ 5 จนได้รับมาตรฐานการรับรองต่างๆ
 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ข้าวฮาง ภูมิปัญญาการแปรรูปข้าว สู่อาหารสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่น
ข้าวฮาง ภูมิปัญญาการแปรรูปข้าว สู่อาหารสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่น
วิธีการผลิตข้าวฮางสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ ...