องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
E-service
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
326
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8251
ผู้เข้าชมทั้งหมด
301760
 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
สินค้า OTOP  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง หมู่ที่ ๓ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
สินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง หมู่ที่ ๓ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ข้าวอินทรีย์ ผลิตจากสมาชิกกลุ่มโดยกระบวนการผลิตที่ปราศจากการใช้สารเคมี มีระบบการตรวจสอบภายใน ..ปัจจุบันเราดำเนินการตรวจรับรองการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยระบบ PGS มาแล้วเป็นปีที่ 5 จนได้รับมาตรฐานการรับรองต่างๆ
ข้าวอินทรีย์ ผลิตจากสมาชิกกลุ่มโดยกระบวนการผลิตที่ปราศจากการใช้สารเคมี มีระบบการตรวจสอบภายใน ..ปัจจุบันเราดำเนินการตรวจรับรองการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยระบบ PGS มาแล้วเป็นปีที่ 5 จนได้รับมาตรฐานการรับรองต่างๆ
 
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ข้าวฮาง ภูมิปัญญาการแปรรูปข้าว สู่อาหารสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่น
ข้าวฮาง ภูมิปัญญาการแปรรูปข้าว สู่อาหารสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่น
วิธีการผลิตข้าวฮางสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ ...