องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
กิจกรรม
 
18 เมษายน 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านดง หมู่ที่ 2 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 124 ครัวเรือน