องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
กิจกรรม
 
วันที่ 27 เมษายน 2565 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว และประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาตรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัว ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 1.นายบุญสี ศรีกุล ได้รับโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น 2.นางสาววนิดา สมศรีโย ได้รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัว 3. นายวีระ ศรีพรรณ์ ได้รับเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น 4. นายประยูร คงแสนคำ ได้รับเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น