องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
กิจกรรม
 
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 มีครัวเรือนสมาชิกธนาคารขยะร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 116 ครัวเรือน