องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
กิจกรรม
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายสุภาพ แนวเงินดี ประธานชมรมผู้สูงอายุ เข้ารับประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เกรด A ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายสุภาพ แนวเงินดี ประธานชมรมผู้สูงอายุ เข้ารับประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เกรด A ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 มีครัวเรือนสมาชิกธนาคารขยะร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 116 ครัวเรือน
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 มีครัวเรือนสมาชิกธนาคารขยะร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 116 ครัวเรือน
 
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ณ สถานที่ล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ณ สถานที่ล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 62 ครัวเรือน
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 62 ครัวเรือน
 
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พระครูอุบลธรรมรัตน์ เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต 3 นายพิพัทธ์ พึ่งสว่าง จิตอาสาพัฒนาสังคมและเด็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ ครูกศน. จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดงรุ่นที่ 3/2565 ครั้งที่ 8-9 เรื่องหลักศาสนาในชีวิตประจำวัน สมาธิวิปัสสนา สุขภาวะองค์รวมกับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย ภาษาต่างประเทศเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสื่อสารและการออกกำลังกายกิจกรรมเข้าจังหวะ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การ
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พระครูอุบลธรรมรัตน์ เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต 3 นายพิพัทธ์ พึ่งสว่าง จิตอาสาพัฒนาสังคมและเด็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ ครูกศน. จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดงรุ่นที่ 3/2565 ครั้งที่ 8-9 เรื่องหลักศาสนาในชีวิตประจำวัน สมาธิวิปัสสนา สุขภาวะองค์รวมกับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย ภาษาต่างประเทศเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสื่อสารและการออกกำลังกายกิจกรรมเข้าจังหวะ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การ
 
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นำโดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลบ้านดง ครั้งที่4/2565 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2565
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นำโดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลบ้านดง ครั้งที่4/2565 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2565
 
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่10 มีสมาชิกร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 52 ครัวเรือน
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่10 มีสมาชิกร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 52 ครัวเรือน
 
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และได้รับรางวัล "พื้นที่ต้นแบบ ดาวรุ่งการคัดแยกขยะที่ต้นทาง" โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินความสำเร็จและการถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และได้รับรางวัล "พื้นที่ต้นแบบ ดาวรุ่งการคัดแยกขยะที่ต้นทาง" โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินความสำเร็จและการถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3
 
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจากท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาความรู้ CG เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ได้รับเกียรติจากท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาความรู้ CG เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้มอบเงินฌาปนกิจ นางลาย อาจทนา หมู่ที่ 10
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้มอบเงินฌาปนกิจ นางลาย อาจทนา หมู่ที่ 10
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 มีสมาชิกร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 25 ครัวเรือน
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 มีสมาชิกร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 25 ครัวเรือน
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าน้ำพอง) ได้จัดโครงการยามพี่เยือนน้อง สานสัมพันธ์ กฟผ กับ ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าน้ำพอง) ได้จัดโครงการยามพี่เยือนน้อง สานสัมพันธ์ กฟผ กับ ชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ 9 มีสมาชิกร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 43 ครัวเรือน
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ 9 มีสมาชิกร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 43 ครัวเรือน
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภออุบลรัตน์
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภออุบลรัตน์
 
“จิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565 ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี
“จิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565 ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ท่านนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่2
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ท่านนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่2
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้มอบเงินฌาปนกิจ นายเสด็จ พรมไว รายที่259 หมู่ที่ 3
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้มอบเงินฌาปนกิจ นายเสด็จ พรมไว รายที่259 หมู่ที่ 3
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พระครูวิริยธรรมโสภณ เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต2 นายทรงวุฒิ พิศพล เจ้าพนักงานสุขาภิบาล เทศบาลตำบลนาคำ นางพันตรี สรรสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญนวดแผนไทย บ้านคำปลาหลาย นางสาวอุบล โชติชัย พัฒนาการอำเภออุบลรัตน์และครูกศน. จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดงรุ่นที่ 3/2565 ครั้งที่ 6-7 เรื่องหลักศาสนาในชีวิตประจำวัน สมาธิวิปัสสนา ภูมิปัญญาผู้สูงวัย การนวดแผนไทย การออกกำลังกายกิจกรรมเข้าจังหวะและบัญชีครัวเรือน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พระครูวิริยธรรมโสภณ เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต2 นายทรงวุฒิ พิศพล เจ้าพนักงานสุขาภิบาล เทศบาลตำบลนาคำ นางพันตรี สรรสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญนวดแผนไทย บ้านคำปลาหลาย นางสาวอุบล โชติชัย พัฒนาการอำเภออุบลรัตน์และครูกศน. จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดงรุ่นที่ 3/2565 ครั้งที่ 6-7 เรื่องหลักศาสนาในชีวิตประจำวัน สมาธิวิปัสสนา ภูมิปัญญาผู้สูงวัย การนวดแผนไทย การออกกำลังกายกิจกรรมเข้าจังหวะและบัญชีครัวเรือน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 มีสมาชิกร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 91 ครัวเรือน
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 มีสมาชิกร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 91 ครัวเรือน
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นำโดย จ่าสิบเอก อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง พร้อมคณะผู้บริหาร ออกนิเทศงานกองทุนกลักประกันสุขภาพฯ การสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นำโดย จ่าสิบเอก อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง พร้อมคณะผู้บริหาร ออกนิเทศงานกองทุนกลักประกันสุขภาพฯ การสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นำโดย จ่าสิบเอก อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นำโดย จ่าสิบเอก อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และพระครู วิริยธรรมโสภณ เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต 2 เจ้าอาวาสวัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน ครูกศน. รพ.สต.คำปลาหลายและ รพ.สต.บ้านดง จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดงรุ่นที่ 3/2565 ครั้งที่ 4-5 เรื่องหลักศาสนาในชีวิตประจำวัน สมาธิวิปัสสนา สุขภาวะองค์รวมกับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย และการออกกำลังกายกิจกรรมเข้าจังหวะ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และพระครู วิริยธรรมโสภณ เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต 2 เจ้าอาวาสวัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน ครูกศน. รพ.สต.คำปลาหลายและ รพ.สต.บ้านดง จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดงรุ่นที่ 3/2565 ครั้งที่ 4-5 เรื่องหลักศาสนาในชีวิตประจำวัน สมาธิวิปัสสนา สุขภาวะองค์รวมกับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย และการออกกำลังกายกิจกรรมเข้าจังหวะ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
1 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และพันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
1 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และพันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นำโดย จ่าสิบเอก อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะผู้บริหารและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภออุบลรัตน์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นำโดย จ่าสิบเอก อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะผู้บริหารและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภออุบลรัตน์
 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดโครงการ ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณโคกคำอ้อ บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดโครงการ ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณโคกคำอ้อ บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดการประชุม คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดการประชุม คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ ครูกศน. จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดงรุ่นที่ 3/2565 ครั้งที่ 3 เรื่องอาชีพและงานฝีมือ (การทำดอกไม้จันทน์) และการออกกำลังและกิจกรรมเข้าจังหวะ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ ครูกศน. จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดงรุ่นที่ 3/2565 ครั้งที่ 3 เรื่องอาชีพและงานฝีมือ (การทำดอกไม้จันทน์) และการออกกำลังและกิจกรรมเข้าจังหวะ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พระครูวิริยธรรมโสภณ เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต2 เจ้าอาวาสวัดอุตสาหะ บ้านขุนด่านและน.ส.กนกอร ขันโยธา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ ครูกศน. จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดงรุ่นที่3/2565 ครั้งที่ 2 เรื่องหลักศาสนาในชีวิตประจำวันและสมาธิวิปัสสนา อาชีพและงานฝีมือ (การทำดอกไม้จากใบเตย) ณ วัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน หมู่ที่1
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พระครูวิริยธรรมโสภณ เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต2 เจ้าอาวาสวัดอุตสาหะ บ้านขุนด่านและน.ส.กนกอร ขันโยธา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ ครูกศน. จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดงรุ่นที่3/2565 ครั้งที่ 2 เรื่องหลักศาสนาในชีวิตประจำวันและสมาธิวิปัสสนา อาชีพและงานฝีมือ (การทำดอกไม้จากใบเตย) ณ วัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน หมู่ที่1
 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นำโดยจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดงรุ่นที่ 3/2565 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นำโดยจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดงรุ่นที่ 3/2565 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย นำโดยท่านสุธานี อุปัชฌาย์ ผอ.รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย และ อสม.บ้านทรายเหนือ ม.14 ได้รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยหยอดทรายอะเบท สำรวจลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ 14 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย นำโดยท่านสุธานี อุปัชฌาย์ ผอ.รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย และ อสม.บ้านทรายเหนือ ม.14 ได้รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยหยอดทรายอะเบท สำรวจลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ 14 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าน้ำพอง) ได้มอบถุงยังชีพ กฟผ. จำนวน 35 ชุด เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบ้านดง
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าน้ำพอง) ได้มอบถุงยังชีพ กฟผ. จำนวน 35 ชุด เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบ้านดง
 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คุณพ่อวินัย บุญมาตร บ้านดง หมู่ที่ 3
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คุณพ่อวินัย บุญมาตร บ้านดง หมู่ที่ 3
 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน พร้อมทีมงาน ได้ร่วมงานฌาปนกิจ คุณพ่อสวัสดิ์ ฐานะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน พร้อมทีมงาน ได้ร่วมงานฌาปนกิจ คุณพ่อสวัสดิ์ ฐานะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และพันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และพันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป


 
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 นำโดยจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมประชุมประจำเดือนจิตอาสารายงานการดำเนินงานประจำเดือนและมอบถุงยังชีพให้จิตอาสาเพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในชุมชนต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 นำโดยจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมประชุมประจำเดือนจิตอาสารายงานการดำเนินงานประจำเดือนและมอบถุงยังชีพให้จิตอาสาเพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในชุมชนต่อไป
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านดง ได้จัดทำโครงการปรับปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ ประจำปี 2565 ดำเนินการออกสำรวจการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายในเขตตำบลบ้านดง ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2565
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านดง ได้จัดทำโครงการปรับปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ ประจำปี 2565 ดำเนินการออกสำรวจการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายในเขตตำบลบ้านดง ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2565
 
นที่ 29 มิถุนายน 2565 นำโดยจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยนายสุวิทย์ สังฆะสี รองนายก อบต.บ้านดง และส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านดง ได้เข้าศึกษาการสาธิตการทำไม้กวาดรักษ์โลกจากขวดน้ำอัดลมร่วมกับการเข้าฝึกการทำไม้กวาดของโรงเรียนบ้านห้วยทรายและดูการทำน้ำหมักอินทรีย์ขอศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของพ่อบุญศรี ศรีกุล
นที่ 29 มิถุนายน 2565 นำโดยจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยนายสุวิทย์ สังฆะสี รองนายก อบต.บ้านดง และส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านดง ได้เข้าศึกษาการสาธิตการทำไม้กวาดรักษ์โลกจากขวดน้ำอัดลมร่วมกับการเข้าฝึกการทำไม้กวาดของโรงเรียนบ้านห้วยทรายและดูการทำน้ำหมักอินทรีย์ขอศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของพ่อบุญศรี ศรีกุล
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ทางธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ลงมอบฌาปนกิจธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ม.3
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ทางธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ลงมอบฌาปนกิจธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ม.3
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อแก้ไขและจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ และมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อแก้ไขและจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ และมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 - 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านดง ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านดง
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 - 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านดง ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านดง
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง นายสุวิทย์ สังฆะสี นายโกสิน รัฐวร รองนายก อบต.บ้านดง พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์ ผู้นำชุมชน ได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเตียงกระดาษเพื่อมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง นายสุวิทย์ สังฆะสี นายโกสิน รัฐวร รองนายก อบต.บ้านดง พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์ ผู้นำชุมชน ได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเตียงกระดาษเพื่อมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นำโดยท่านสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 15 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ทั้ง 2 ศูนย์
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นำโดยท่านสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 15 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ทั้ง 2 ศูนย์
 
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
 
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กองช่าง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย สายบ้านขุนด่าน - บ้านทรัพย์ภูพาน
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กองช่าง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย สายบ้านขุนด่าน - บ้านทรัพย์ภูพาน
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดอบรมถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ ศาลาการเปรียญ วัดโนนทัน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดอบรมถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ ศาลาการเปรียญ วัดโนนทัน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 จิตอาสากองช่างและสำนักปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ บ้านนายหนูเหี่ยม เจ๊กนอก บ้านดง หมู่ที่ 2 ภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับงบประมาณจำนวน 40,000 บาท จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 จิตอาสากองช่างและสำนักปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ บ้านนายหนูเหี่ยม เจ๊กนอก บ้านดง หมู่ที่ 2 ภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับงบประมาณจำนวน 40,000 บาท จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยพันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. พร้อมด้วยนางสาวนริศรา วงษ์ธานี หัวหน้าสำนักปลัด และงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 หลัง
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยพันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. พร้อมด้วยนางสาวนริศรา วงษ์ธานี หัวหน้าสำนักปลัด และงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 หลัง
 
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีจังหวัด ประจำปี 2564 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋า บ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลนัตน์ จังหวัดขอนแก่น
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีจังหวัด ประจำปี 2564 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋า บ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลนัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2 ประจำปี 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานชลประทานระบบท่อ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2 ประจำปี 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานชลประทานระบบท่อ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
 7 มิถุนายน 2565 นำโดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมประชุมประจำเดือนจิตอาสา และ ทางคณะอาจารย์ได้อบรมให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ชงจากผักพื้นบ้าน และช่องทางการขายออนไลน์ให้กับคณะจิตอาสา
7 มิถุนายน 2565 นำโดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมประชุมประจำเดือนจิตอาสา และ ทางคณะอาจารย์ได้อบรมให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ชงจากผักพื้นบ้าน และช่องทางการขายออนไลน์ให้กับคณะจิตอาสา
 
6 มิถุนายน 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 126 ครัวเรือน # ขอบคุณชาวบ้านขุนด่าน หมูที่ 1 เป็นอย่างยิ่งครับ
6 มิถุนายน 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 126 ครัวเรือน # ขอบคุณชาวบ้านขุนด่าน หมูที่ 1 เป็นอย่างยิ่งครับ
 
1 มิถุนายน 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้มอบฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองดำ ลาดนอก บ้านทรัพย์ภูพานหมู่ที่10
1 มิถุนายน 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้มอบฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองดำ ลาดนอก บ้านทรัพย์ภูพานหมู่ที่10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และการตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติไทย และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พร้อมผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 #ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และการตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติไทย และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พร้อมผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 #ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
30 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 มีครัวเรือนร่วมขายขยะ ทั้งสิ้น จำนวน 52 ครัวเรือน#ขอบคุณชาวบ้านทรัพย์ภูพาน หมูที่ 10 เป็นอย่างยิ่งครับ
30 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 มีครัวเรือนร่วมขายขยะ ทั้งสิ้น จำนวน 52 ครัวเรือน#ขอบคุณชาวบ้านทรัพย์ภูพาน หมูที่ 10 เป็นอย่างยิ่งครับ
 
 27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง(สาขาบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง) สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง เพื่อคณะครูชี้แจ้งเกี่ยวกับแผนต่างๆ ในการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง(สาขาบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง)
27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง(สาขาบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง) สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง เพื่อคณะครูชี้แจ้งเกี่ยวกับแผนต่างๆ ในการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง(สาขาบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง)
 
 26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕ จังหวัดขอนแก่น (สสว.5) ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจัดทำคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามข้อมูลรายชื่อกลุ่มเปราะบาง (TPMAP) ในตำบลบ้านดง จำนวน 11 ราย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และส่งแบบคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมไปยัง สสว.5 เพื่อพิจารณาต่อไป
26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕ จังหวัดขอนแก่น (สสว.5) ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจัดทำคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามข้อมูลรายชื่อกลุ่มเปราะบาง (TPMAP) ในตำบลบ้านดง จำนวน 11 ราย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และส่งแบบคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมไปยัง สสว.5 เพื่อพิจารณาต่อไป
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 249 นายเสถียร สมศรีโย วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 249 นายเสถียร สมศรีโย วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 248 นางบัวบาน อรรคฮาต วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 248 นางบัวบาน อรรคฮาต วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 247 นายประยงค์ หมีกุล วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 247 นายประยงค์ หมีกุล วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
 
   มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 246 นายอนุชา ท้าวแสง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 246 นายอนุชา ท้าวแสง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 245 นางสมหวัง ชัยเวียง วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 245 นางสมหวัง ชัยเวียง วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 244 นางเพ็ง ปัดสูงเนิน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 244 นางเพ็ง ปัดสูงเนิน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 243 นายสมเกียรติ พาคำ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 243 นายสมเกียรติ พาคำ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 242 นายชุมพร อินแสง วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 242 นายชุมพร อินแสง วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 241 นางทรงพิศ เมืองศรี วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 241 นางทรงพิศ เมืองศรี วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อกลาง หมู่ที่13 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 240 นายอำนวย แก้วมาตย์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อกลาง หมู่ที่13 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 240 นายอำนวย แก้วมาตย์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 239 นายสมควร ดวงศรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 239 นายสมควร ดวงศรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 238 นายหนูอาน ภูวงษ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 238 นายหนูอาน ภูวงษ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 237 นายสุภาพ สนเคหงษ์ วันที่ 26 เมษายน 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 237 นายสุภาพ สนเคหงษ์ วันที่ 26 เมษายน 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 236 นางคำมี หล้ามณี วันที่ 26 เมษายน 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 236 นางคำมี หล้ามณี วันที่ 26 เมษายน 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อ หมู่ที่4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น รายที่ 235 นางเฉลิมศรี ศรีสม วันที่ 22 เมษายน 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อ หมู่ที่4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 235 นางเฉลิมศรี ศรีสม วันที่ 22 เมษายน 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น รายที่ 234 นายประมวณ อรรคฮาต วันที่ 19 เมษายน 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 234 นายประมวณ อรรคฮาต วันที่ 19 เมษายน 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น รายที่ 233 นางนารี สีดวง วันที่ 8 เมษายน 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 233 นางนารี สีดวง วันที่ 8 เมษายน 2565
 
 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น รายที่ 232 นายบุดดี แพงดาน วันที่ 1 เมษายน 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 232 นายบุดดี แพงดาน วันที่ 1 เมษายน 2565
 
 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 231 นางบัวสา แสนโท วันที่ 23 มีนาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 231 นางบัวสา แสนโท วันที่ 23 มีนาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อ หมู่ที่12ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 230 นายนิพนธ์ คลังกลาง วันที่ 18 มีนาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อ หมู่ที่12ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 230 นายนิพนธ์ คลังกลาง วันที่ 18 มีนาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1ตำบลบ้านดง     อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 229 นางนวน พานโคตร วันที่ 10 มีนาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 229 นางนวน พานโคตร วันที่ 10 มีนาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่11 ตำบลบ้านดง อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 228 นายมนตรี สุต้น วันที่ 1 มีนาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่11 ตำบลบ้านดง อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 228 นายมนตรี สุต้น วันที่ 1 มีนาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 227 นายสุรสิทธิ์ ยาตาแสง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 227 นายสุรสิทธิ์ ยาตาแสง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 226 นายบัวพอง ชมจันทร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 226 นายบัวพอง ชมจันทร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 225 นายทองสา แม้นดินแดง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 225 นายทองสา แม้นดินแดง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 224 นายประมูล อนุรักษ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 224 นายประมูล อนุรักษ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 223 นางสาวขนิษฐา สาราษฎร์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 223 นางสาวขนิษฐา สาราษฎร์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 
 8 กุมภาพันธ์ 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 222 นางลำไพร ไชยศรี
8 กุมภาพันธ์ 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 222 นางลำไพร ไชยศรี
 
 24 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 221 นางคูณ สีที
24 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 221 นางคูณ สีที
 
 24 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 220 นางสอน จันตะพต
24 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 220 นางสอน จันตะพต
 
13 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 219 นายบำรุง ศรีสะอาด
13 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 219 นายบำรุง ศรีสะอาด
 
 5 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายบัวพัด ชาริดา
5 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายบัวพัด ชาริดา
 
24 พฤษภาคม 2565 นำโดยนางสาวเนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ ได้ร่วมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ครอบครัว คุณพ่อประยงค์ หมีกุล ม.15 บ้านกุดเชียงมี
24 พฤษภาคม 2565 นำโดยนางสาวเนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ ได้ร่วมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ครอบครัว คุณพ่อประยงค์ หมีกุล ม.15 บ้านกุดเชียงมี
 
 20 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ร่วมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงคือ ครอบครัวนายเสถียร สมศรีโย บ้านดง หมู่ที่ 3
20 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ร่วมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงคือ ครอบครัวนายเสถียร สมศรีโย บ้านดง หมู่ที่ 3
 
23 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 60 ครัวเรือน #ขอบคุณชาวบ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 เป็นอย่างยิ่งครับ
23 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 60 ครัวเรือน #ขอบคุณชาวบ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 เป็นอย่างยิ่งครับ
 
20 พฤษภาคม 2565 เวลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.บ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานในพิธิเปิดพร้อมคณะผู้บริหาร และได้รับเกียรติจากส่วนราชการนำโดย พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านดง และคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
20 พฤษภาคม 2565 เวลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.บ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานในพิธิเปิดพร้อมคณะผู้บริหาร และได้รับเกียรติจากส่วนราชการนำโดย พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านดง และคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
 
19 พฤษภาคม 2565 เวลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.บ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานในพิธิเปิดพร้อมคณะผู้บริหาร และได้รับเกียรติจากส่วนราชการนำโดย พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านดง และคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง
19 พฤษภาคม 2565 เวลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.บ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานในพิธิเปิดพร้อมคณะผู้บริหาร และได้รับเกียรติจากส่วนราชการนำโดย พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านดง และคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง
 
20 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านดง (อบต.บ้านดง) ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
20 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านดง (อบต.บ้านดง) ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 25 ครัวเรือน #ขอบคุณชาวบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 25 ครัวเรือน #ขอบคุณชาวบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเด็กเล็กรายใหม่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเด็กเล็กรายใหม่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ตามวัน เวลา ดังกล่าว
 
ความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ. 145-41 บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง (สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 – บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 675.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,725 ตารางเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,830,000 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 30....ณ วันที่...16 พฤษภาคม 2565
ความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ. 145-41 บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง (สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 – บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 675.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,725 ตารางเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,830,000 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 30....ณ วันที่...16 พฤษภาคม 2565
 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ทั้ง 2 แห่ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ก่อนเปิดทำการเรียนการสอน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ทั้ง 2 แห่ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ก่อนเปิดทำการเรียนการสอน
 
 17 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ บ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ 9 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 42 ครัวเรือน #ขอบคุณชาวบ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ 9
17 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ บ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ 9 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 42 ครัวเรือน #ขอบคุณชาวบ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ 9
 
12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมเด็กเล็ก
12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมเด็กเล็ก
 
11 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านนริศรา วงษ์ธานี หัวหน้าสำนักปลัด ได้ร่วมมอบเงินฌาปนกิจให้กับครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลที่เสียชีวิตที่บ้านห้วยทราย หมู่ 7 ,บ้านหนองแต้ หมู่ 6 ,บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 และบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15
11 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านนริศรา วงษ์ธานี หัวหน้าสำนักปลัด ได้ร่วมมอบเงินฌาปนกิจให้กับครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลที่เสียชีวิตที่บ้านห้วยทราย หมู่ 7 ,บ้านหนองแต้ หมู่ 6 ,บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 และบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15
 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยนางสาวเนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และทีมงาน ได้เข้าร่วมบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างจิตอาสา พัฒนาชุมชน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ณ วัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยนางสาวเนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และทีมงาน ได้เข้าร่วมบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างจิตอาสา พัฒนาชุมชน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ณ วัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ลงพื้นที่ทำการฉีดล้างท่อระบายน้ำสืบเนื่องมาจากท่อระบายน้ำอุดตันทำให้น้ำท่วมขัง และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ลงพื้นที่ทำการฉีดล้างท่อระบายน้ำสืบเนื่องมาจากท่อระบายน้ำอุดตันทำให้น้ำท่วมขัง และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.บ้านดง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมต้อนรับ ท่านปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภออุบลรัตน์ ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ชาวตำบลบ้านดงยินดีต้อนรับท่านนายอำเภออุบลรัตน์ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.บ้านดง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมต้อนรับ ท่านปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภออุบลรัตน์ ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ชาวตำบลบ้านดงยินดีต้อนรับท่านนายอำเภออุบลรัตน์ด้วยความยินดียิ่ง
 
วันที่ 27 เมษายน 2565 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว และประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาตรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัว ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 1.นายบุญสี ศรีกุล ได้รับโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น 2.นางสาววนิดา สมศรีโย ได้รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัว 3. นายวีระ ศรีพรรณ์  ได้รับเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น 4. นายประยูร คงแสนคำ ได้รับเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น
วันที่ 27 เมษายน 2565 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว และประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาตรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัว ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 1.นายบุญสี ศรีกุล ได้รับโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น 2.นางสาววนิดา สมศรีโย ได้รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัว 3. นายวีระ ศรีพรรณ์ ได้รับเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น 4. นายประยูร คงแสนคำ ได้รับเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น
 
18 เมษายน 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านดง หมู่ที่ 2 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 124 ครัวเรือน
18 เมษายน 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านดง หมู่ที่ 2 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 124 ครัวเรือน
 
11 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกเก็บรวบรวมขยะอันตรายทั้ง 15 หมู่บ้าน ทั้งหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง รวมทั้งสิ้น จำนวน 75.5 กิโลกรัม
11 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกเก็บรวบรวมขยะอันตรายทั้ง 15 หมู่บ้าน ทั้งหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง รวมทั้งสิ้น จำนวน 75.5 กิโลกรัม
 
วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายทองสา ดวงสมร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยนางลำดวน ฐานะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15, นายสุนัน วิโคตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 และงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ม7, ม15, ม.4 และ ม.12 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา(โควิด)
วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายทองสา ดวงสมร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยนางลำดวน ฐานะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15, นายสุนัน วิโคตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 และงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ม7, ม15, ม.4 และ ม.12 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา(โควิด)
 
7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยนายประยุทธ สมศรีโย จิตอาสาบ้านทรัพย์ภูพาน, นางยุวดี พานโคตร จิตอาสาบ้านขุนด่าน และงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ม.1, ม. 3 และ ม.10 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา(โควิด-19)
7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยนายประยุทธ สมศรีโย จิตอาสาบ้านทรัพย์ภูพาน, นางยุวดี พานโคตร จิตอาสาบ้านขุนด่าน และงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ม.1, ม. 3 และ ม.10 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา(โควิด-19)
 
วันที่4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บ้านดง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บ้านดง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
 
วันที่ 22 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัส covid-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัส covid-19 ที่โรงเรียนบ้านขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 22 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัส covid-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัส covid-19 ที่โรงเรียนบ้านขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 นำโดยท่านสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับ รพ.สต.บ้านดง และ รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต่อไป ภายใต้กองทุน LTC และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 นำโดยท่านสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับ รพ.สต.บ้านดง และ รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต่อไป ภายใต้กองทุน LTC และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 14 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ส่งมอบชุดตรวจโควิด 19 Antigen Test Kit (ATK) สนับสนุนสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 14 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ส่งมอบชุดตรวจโควิด 19 Antigen Test Kit (ATK) สนับสนุนสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 10 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับการตรวจประเมิน 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 10 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับการตรวจประเมิน 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 มีผู้ร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 151 ครัวเรือน #ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 มีผู้ร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 151 ครัวเรือน #ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
วันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.5) ได้จัดประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยเเละเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม กลไกกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ ผู้เข้าร่วมประชุมนำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่ตำบลบ้านดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.5) ได้จัดประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยเเละเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม กลไกกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ ผู้เข้าร่วมประชุมนำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่ตำบลบ้านดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ต่อท่านธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับท่านเบญจมาศ พลศักดิ์ขวา ท้องถิ่นอำเภออุบลรัตน์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ต่อท่านธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับท่านเบญจมาศ พลศักดิ์ขวา ท้องถิ่นอำเภออุบลรัตน์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 มีผู้ร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 61 ครัวเรือน
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 มีผู้ร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 61 ครัวเรือน
 
ความคืบหน้าโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ. 145-04 (บ้านกุดเชียงมี ม.15 - บ้านดง ม.2) (งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565) ตำบลบ้านดง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,630,000 บาท หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผลการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 เปอร์เซ็น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
ความคืบหน้าโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ. 145-04 (บ้านกุดเชียงมี ม.15 - บ้านดง ม.2) (งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565) ตำบลบ้านดง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,630,000 บาท หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผลการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 เปอร์เซ็น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
 
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 มีผู้ร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 57 ครัวเรือน
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 มีผู้ร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 57 ครัวเรือน
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยพนักงาน อบต.บ้านดง ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยและผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจ ในการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยพนักงาน อบต.บ้านดง ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยและผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจ ในการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายทองสา ดวงสมร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายทองสา ดวงสมร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เเละทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อสอบถามเเละจัดเก็บข้อมูล จำนวน 63 ครอบครัว ตามโครงการแก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เเละทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อสอบถามเเละจัดเก็บข้อมูล จำนวน 63 ครอบครัว ตามโครงการแก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงออกรับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 96 ครัวเรือน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงออกรับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 96 ครัวเรือน
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
17 กุมภาพันธ์ 2565 ทางธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ออกซื้อขยะบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 30 ครัวเรือน
17 กุมภาพันธ์ 2565 ทางธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ออกซื้อขยะบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 30 ครัวเรือน
 
วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ความคืบหน้าโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ. 145-04 (บ้านกุดเชียงมี ม.15 - บ้านดง ม.2) (งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565) ตำบลบ้านดง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,630,000 บาท หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผลการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ความคืบหน้าโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ. 145-04 (บ้านกุดเชียงมี ม.15 - บ้านดง ม.2) (งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565) ตำบลบ้านดง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,630,000 บาท หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผลการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัส covid-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัส covid-19 ที่บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัส covid-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัส covid-19 ที่บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 27 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยนายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. และนายศิริศักดิ์ อินสา ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของชาวบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ได้รับความเสียหาย และดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 27 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยนายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. และนายศิริศักดิ์ อินสา ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของชาวบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ได้รับความเสียหาย และดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
 
วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดอบรมโครงการใกล้ชิด ใกล้ใจ ใส่ใจตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน ได้รับเกียรติจากท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประธานในการเปิดอบรมโครงการ ร่วมกับท่านสุวิทย์ สังฆะสี รองนายก อบต.บ้านดง และท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. เพื่อฟื้นฟูความรู้ให้กับจิตอาสาและประธานอสม.ทุกหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดอบรมโครงการใกล้ชิด ใกล้ใจ ใส่ใจตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน ได้รับเกียรติจากท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประธานในการเปิดอบรมโครงการ ร่วมกับท่านสุวิทย์ สังฆะสี รองนายก อบต.บ้านดง และท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. เพื่อฟื้นฟูความรู้ให้กับจิตอาสาและประธานอสม.ทุกหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
 
วันที่ 24 มกราคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านบ่อกลางหมู่ที่ 13 มีผู้ร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น 80 ครัวเรือน
วันที่ 24 มกราคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านบ่อกลางหมู่ที่ 13 มีผู้ร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น 80 ครัวเรือน
 
วันที่ 13 มกราคม 2565 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น (สสว 5) ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม
วันที่ 13 มกราคม 2565 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น (สสว 5) ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 
วันที่ 12 มกราคม 2565 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มอบเงินฌาปนกิจศพธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ของคุณแม่สอน จันตพต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
วันที่ 12 มกราคม 2565 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มอบเงินฌาปนกิจศพธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ของคุณแม่สอน จันตพต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
 
วันนี้12 มกราคม 2565 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม
วันนี้12 มกราคม 2565 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม
 
จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมคณะ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมคณะ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ ได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ ได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านดงออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง >สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง >และนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านดงออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง >สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง >และนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
 
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง #บรรยากาศการรับสมัครวันแรก
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง #บรรยากาศการรับสมัครวันแรก
 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมปิดงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๔ -รายงานการเงินรายไตรมาสที่๔ -พิจารณาโครงการประเภท ๔ การบริหาร/พัฒนากองทุนฯ -นำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ
๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมปิดงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๔ -รายงานการเงินรายไตรมาสที่๔ -พิจารณาโครงการประเภท ๔ การบริหาร/พัฒนากองทุนฯ -นำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ
 
วันที่ 22 กันยายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ผู้นำชุมชน ทีม อสม. บ้านบ่อ ม.4, 12, 13 ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
วันที่ 22 กันยายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ผู้นำชุมชน ทีม อสม. บ้านบ่อ ม.4, 12, 13 ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
 
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น "ครัวปันสุข สู้ภัยโควิด วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วย นางพัชรา เหล็กดี นายกกิ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านดง และฝ่ายปกครองตำบลบ้านดง ร่วมจัดกิจกรรม "ครัวปันสุข สู้ภัยโควิด" ประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ต.บ้านดง จำนวน 127 ครัวเรือน     พร้อมกันนี้ ได้มีการปลูกยางนา จำนวน 25 ต้น บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น "ครัวปันสุข สู้ภัยโควิด วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วย นางพัชรา เหล็กดี นายกกิ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านดง และฝ่ายปกครองตำบลบ้านดง ร่วมจัดกิจกรรม "ครัวปันสุข สู้ภัยโควิด" ประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ต.บ้านดง จำนวน 127 ครัวเรือน พร้อมกันนี้ ได้มีการปลูกยางนา จำนวน 25 ต้น บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
 
นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นตัวแทน อบต.บ้านดง รับประกาศนียบัตรเครือข่ายที่ร่วมกัน ดูแล รักษา แม่น้ำพอง จนเป็นที่ประจักษ์ จากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ "เวทีสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน" โรงแรมอมารี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดย สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่๑๐ขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๘ก.ย.๖๑
นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นตัวแทน อบต.บ้านดง รับประกาศนียบัตรเครือข่ายที่ร่วมกัน ดูแล รักษา แม่น้ำพอง จนเป็นที่ประจักษ์ จากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ "เวทีสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน" โรงแรมอมารี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดย สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่๑๐ขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๘ก.ย.๖๑
 
13 กันยายน 2564 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 กิจกรรมสานตะกร้าพลาสติก และลูกประคบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
13 กันยายน 2564 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 กิจกรรมสานตะกร้าพลาสติก และลูกประคบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 2 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอขอบคุณสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขอบคุณชมรมเยาวชนสร้างชาติ - NBI Youth Club มอบผลิตภัณฑ์ปกป้องและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และอสม. ให้ปลอดภัยจากวิกฤติโควิด-19 รับมอบโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม พร้อมคณะครู ตัวแทนนักเรียน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #อ้อมกอด อบต.บ้านดง #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล
วันที่ 2 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอขอบคุณสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขอบคุณชมรมเยาวชนสร้างชาติ - NBI Youth Club มอบผลิตภัณฑ์ปกป้องและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และอสม. ให้ปลอดภัยจากวิกฤติโควิด-19 รับมอบโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม พร้อมคณะครู ตัวแทนนักเรียน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #อ้อมกอด อบต.บ้านดง #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล
 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และซ่อมแซมไฟส่องสว่างถนน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และซ่อมแซมไฟส่องสว่างถนน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปริมาณงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต.บ้านดง กำหนด ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 70 % Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปริมาณงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต.บ้านดง กำหนด ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 70 % Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
 
โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง งานทดสอบความหนาแน่นของชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ได้รับความอนุเคราะห์ทำการทดสอบโดยแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 55% Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง งานทดสอบความหนาแน่นของชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ได้รับความอนุเคราะห์ทำการทดสอบโดยแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 55% Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
 
วันจันทร์ ที่23 สิงหาคม 2564 ท่านนายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อวัยทำงาน ที่รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านดง
วันจันทร์ ที่23 สิงหาคม 2564 ท่านนายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อวัยทำงาน ที่รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านดง
 
วันที่ 22 สิงหาคม 2564 โรงครัวอ้อมกอด อบต.บ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง ได้ร่วมกันประกอบอาหารเที่ยงและอาหารเย็น เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มากักตัว จากสิ่งของที่ได้รับมอบจากสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ของชาวตำบลบ้านดง หน่วยงานภาครัฐฯ/เอกชน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน
วันที่ 22 สิงหาคม 2564 โรงครัวอ้อมกอด อบต.บ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง ได้ร่วมกันประกอบอาหารเที่ยงและอาหารเย็น เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มากักตัว จากสิ่งของที่ได้รับมอบจากสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ของชาวตำบลบ้านดง หน่วยงานภาครัฐฯ/เอกชน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน
 
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 โรงครัวอ้อมกอด อบต.บ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง ได้ร่วมกันประกอบอาหารเที่ยงและอาหารเย็น เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มากักตัว จากสิ่งของที่ได้รับมอบจากสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ของชาวตำบลบ้านดง หน่วยงานภาครัฐฯ/เอกชน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 โรงครัวอ้อมกอด อบต.บ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง ได้ร่วมกันประกอบอาหารเที่ยงและอาหารเย็น เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มากักตัว จากสิ่งของที่ได้รับมอบจากสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ของชาวตำบลบ้านดง หน่วยงานภาครัฐฯ/เอกชน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน
 
โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงชั้นพื้นทาง (หินคลุก) แจ้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ผลการดำเนินงานโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 ส.ค.64 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 50% ของปริมาณงานทั้งหมด
โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงชั้นพื้นทาง (หินคลุก) แจ้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ผลการดำเนินงานโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 ส.ค.64 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 50% ของปริมาณงานทั้งหมด
 
20 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอขอบคุณสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ขอขอบคุณนางสาวสุวรรณี คลังกลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ มอบน้ำ5แพ็ก ข้าวสารหนึ่งกระสอบ กลุ่มชาวบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 14 มอบข้าวกล่อง 50 กล่อง น้ำดื่ม 4 แพ็ค พ่อต่าย หมู่ 6 บ้านหนองแต้ มอบข้าวสาร1 ถุง ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลบ้านดง เพื่อประกอบอาหารมอบให้กับผู้ที่มากักตัวอยู่ศูนย์ฯและกักตัวที่บ้าน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #อ้อมกอด อบต.บ้านดง #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล
20 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอขอบคุณสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ขอขอบคุณนางสาวสุวรรณี คลังกลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ มอบน้ำ5แพ็ก ข้าวสารหนึ่งกระสอบ กลุ่มชาวบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 14 มอบข้าวกล่อง 50 กล่อง น้ำดื่ม 4 แพ็ค พ่อต่าย หมู่ 6 บ้านหนองแต้ มอบข้าวสาร1 ถุง ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลบ้านดง เพื่อประกอบอาหารมอบให้กับผู้ที่มากักตัวอยู่ศูนย์ฯและกักตัวที่บ้าน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #อ้อมกอด อบต.บ้านดง #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล
 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่๔/๒๕๖๔ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่ออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประชาชนรับมือโควิด-19 โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่๔/๒๕๖๔ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่ออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประชาชนรับมือโควิด-19 โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานฯ
 
 ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอบพระคุณ อบต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ณ ศาลาประชมคมบ้านหนองโข่ย ม.๑๙
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอบพระคุณ อบต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ณ ศาลาประชมคมบ้านหนองโข่ย ม.๑๙
 
ขอบพระคุณ กองบุญค้ำคูณ (สายบุญนายทรงวุฒิ พิศพล) ขออนุโมทนาบุญ #กับคุณณัฐชา เร่งขวนขวาย และครอบครัว (บ.ณัฐชา รุ่งเรือง เซอร์วิส จำกัด) จ.ชลบุรี บริจาคหมอน 40 ใบ เป็นเงิน1,000บาท ให้ศูนย์พักคอย "อ้อมกอด อบต.บ้านดง" อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น #ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ผ่านพ้นจากภัยโควิด-19
ขอบพระคุณ กองบุญค้ำคูณ (สายบุญนายทรงวุฒิ พิศพล) ขออนุโมทนาบุญ #กับคุณณัฐชา เร่งขวนขวาย และครอบครัว (บ.ณัฐชา รุ่งเรือง เซอร์วิส จำกัด) จ.ชลบุรี บริจาคหมอน 40 ใบ เป็นเงิน1,000บาท ให้ศูนย์พักคอย "อ้อมกอด อบต.บ้านดง" อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น #ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ผ่านพ้นจากภัยโควิด-19
 
อาสาสมัครบริบาลออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง
อาสาสมัครบริบาลออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง
 
ขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเชิญชวน อบต.บ้านดง เข้าร่วมโครงการ "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมืเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่" สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และมอบชุดตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น(SI-2) จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยมีท่าน อดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นผู้ให้ข้อมูล