องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
กิจกรรม
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ทางธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ลงมอบฌาปนกิจธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ม.3
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ทางธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ลงมอบฌาปนกิจธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ม.3
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อแก้ไขและจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ และมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อแก้ไขและจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ และมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 - 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านดง ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านดง
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 - 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านดง ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านดง
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง นายสุวิทย์ สังฆะสี นายโกสิน รัฐวร รองนายก อบต.บ้านดง พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์ ผู้นำชุมชน ได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเตียงกระดาษเพื่อมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง นายสุวิทย์ สังฆะสี นายโกสิน รัฐวร รองนายก อบต.บ้านดง พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์ ผู้นำชุมชน ได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเตียงกระดาษเพื่อมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นำโดยท่านสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 15 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ทั้ง 2 ศูนย์
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นำโดยท่านสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 15 หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ทั้ง 2 ศูนย์
 
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
 
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กองช่าง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย สายบ้านขุนด่าน - บ้านทรัพย์ภูพาน
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กองช่าง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย สายบ้านขุนด่าน - บ้านทรัพย์ภูพาน
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดอบรมถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ ศาลาการเปรียญ วัดโนนทัน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดอบรมถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ ศาลาการเปรียญ วัดโนนทัน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 จิตอาสากองช่างและสำนักปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ บ้านนายหนูเหี่ยม เจ๊กนอก บ้านดง หมู่ที่ 2 ภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับงบประมาณจำนวน 40,000 บาท จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 จิตอาสากองช่างและสำนักปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ บ้านนายหนูเหี่ยม เจ๊กนอก บ้านดง หมู่ที่ 2 ภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับงบประมาณจำนวน 40,000 บาท จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยพันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. พร้อมด้วยนางสาวนริศรา วงษ์ธานี หัวหน้าสำนักปลัด และงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 หลัง
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยพันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. พร้อมด้วยนางสาวนริศรา วงษ์ธานี หัวหน้าสำนักปลัด และงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 หลัง
 
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีจังหวัด ประจำปี 2564 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋า บ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลนัตน์ จังหวัดขอนแก่น
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีจังหวัด ประจำปี 2564 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋า บ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลนัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2 ประจำปี 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานชลประทานระบบท่อ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2 ประจำปี 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานชลประทานระบบท่อ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
 7 มิถุนายน 2565 นำโดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมประชุมประจำเดือนจิตอาสา และ ทางคณะอาจารย์ได้อบรมให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ชงจากผักพื้นบ้าน และช่องทางการขายออนไลน์ให้กับคณะจิตอาสา
7 มิถุนายน 2565 นำโดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมประชุมประจำเดือนจิตอาสา และ ทางคณะอาจารย์ได้อบรมให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ชงจากผักพื้นบ้าน และช่องทางการขายออนไลน์ให้กับคณะจิตอาสา
 
6 มิถุนายน 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 126 ครัวเรือน # ขอบคุณชาวบ้านขุนด่าน หมูที่ 1 เป็นอย่างยิ่งครับ
6 มิถุนายน 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 126 ครัวเรือน # ขอบคุณชาวบ้านขุนด่าน หมูที่ 1 เป็นอย่างยิ่งครับ
 
1 มิถุนายน 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้มอบฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองดำ ลาดนอก บ้านทรัพย์ภูพานหมู่ที่10
1 มิถุนายน 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้มอบฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองดำ ลาดนอก บ้านทรัพย์ภูพานหมู่ที่10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และการตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติไทย และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พร้อมผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 #ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และการตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติไทย และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พร้อมผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ ตลอดเดือนมิถุนายน 2565 #ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
30 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 มีครัวเรือนร่วมขายขยะ ทั้งสิ้น จำนวน 52 ครัวเรือน#ขอบคุณชาวบ้านทรัพย์ภูพาน หมูที่ 10 เป็นอย่างยิ่งครับ
30 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 มีครัวเรือนร่วมขายขยะ ทั้งสิ้น จำนวน 52 ครัวเรือน#ขอบคุณชาวบ้านทรัพย์ภูพาน หมูที่ 10 เป็นอย่างยิ่งครับ
 
 27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง(สาขาบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง) สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง เพื่อคณะครูชี้แจ้งเกี่ยวกับแผนต่างๆ ในการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง(สาขาบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง)
27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง(สาขาบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง) สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง เพื่อคณะครูชี้แจ้งเกี่ยวกับแผนต่างๆ ในการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง(สาขาบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง)
 
 26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕ จังหวัดขอนแก่น (สสว.5) ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจัดทำคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามข้อมูลรายชื่อกลุ่มเปราะบาง (TPMAP) ในตำบลบ้านดง จำนวน 11 ราย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และส่งแบบคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมไปยัง สสว.5 เพื่อพิจารณาต่อไป
26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕ จังหวัดขอนแก่น (สสว.5) ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจัดทำคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามข้อมูลรายชื่อกลุ่มเปราะบาง (TPMAP) ในตำบลบ้านดง จำนวน 11 ราย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเข้าพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และส่งแบบคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมไปยัง สสว.5 เพื่อพิจารณาต่อไป
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 249 นายเสถียร สมศรีโย วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 249 นายเสถียร สมศรีโย วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 248 นางบัวบาน อรรคฮาต วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 248 นางบัวบาน อรรคฮาต วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 247 นายประยงค์ หมีกุล วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 247 นายประยงค์ หมีกุล วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
 
   มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 246 นายอนุชา ท้าวแสง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 246 นายอนุชา ท้าวแสง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 245 นางสมหวัง ชัยเวียง วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 245 นางสมหวัง ชัยเวียง วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 244 นางเพ็ง ปัดสูงเนิน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 244 นางเพ็ง ปัดสูงเนิน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 243 นายสมเกียรติ พาคำ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 243 นายสมเกียรติ พาคำ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 242 นายชุมพร อินแสง วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 242 นายชุมพร อินแสง วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 241 นางทรงพิศ เมืองศรี วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 241 นางทรงพิศ เมืองศรี วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อกลาง หมู่ที่13 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 240 นายอำนวย แก้วมาตย์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อกลาง หมู่ที่13 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 240 นายอำนวย แก้วมาตย์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 239 นายสมควร ดวงศรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 239 นายสมควร ดวงศรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 238 นายหนูอาน ภูวงษ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 238 นายหนูอาน ภูวงษ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 237 นายสุภาพ สนเคหงษ์ วันที่ 26 เมษายน 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 237 นายสุภาพ สนเคหงษ์ วันที่ 26 เมษายน 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 236 นางคำมี หล้ามณี วันที่ 26 เมษายน 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่6 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 236 นางคำมี หล้ามณี วันที่ 26 เมษายน 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อ หมู่ที่4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น รายที่ 235 นางเฉลิมศรี ศรีสม วันที่ 22 เมษายน 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อ หมู่ที่4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 235 นางเฉลิมศรี ศรีสม วันที่ 22 เมษายน 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น รายที่ 234 นายประมวณ อรรคฮาต วันที่ 19 เมษายน 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 234 นายประมวณ อรรคฮาต วันที่ 19 เมษายน 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น รายที่ 233 นางนารี สีดวง วันที่ 8 เมษายน 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 233 นางนารี สีดวง วันที่ 8 เมษายน 2565
 
 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น รายที่ 232 นายบุดดี แพงดาน วันที่ 1 เมษายน 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 232 นายบุดดี แพงดาน วันที่ 1 เมษายน 2565
 
 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 231 นางบัวสา แสนโท วันที่ 23 มีนาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 231 นางบัวสา แสนโท วันที่ 23 มีนาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อ หมู่ที่12ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น รายที่ 230 นายนิพนธ์ คลังกลาง วันที่ 18 มีนาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อ หมู่ที่12ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 230 นายนิพนธ์ คลังกลาง วันที่ 18 มีนาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1ตำบลบ้านดง     อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 229 นางนวน พานโคตร วันที่ 10 มีนาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 229 นางนวน พานโคตร วันที่ 10 มีนาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่11 ตำบลบ้านดง อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 228 นายมนตรี สุต้น วันที่ 1 มีนาคม 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่11 ตำบลบ้านดง อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 228 นายมนตรี สุต้น วันที่ 1 มีนาคม 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 227 นายสุรสิทธิ์ ยาตาแสง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 227 นายสุรสิทธิ์ ยาตาแสง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 226 นายบัวพอง ชมจันทร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านขุนด่าน หมู่ที่1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 226 นายบัวพอง ชมจันทร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 225 นายทองสา แม้นดินแดง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 225 นายทองสา แม้นดินแดง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 224 นายประมูล อนุรักษ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 224 นายประมูล อนุรักษ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
 
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 223 นางสาวขนิษฐา สาราษฎร์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 223 นางสาวขนิษฐา สาราษฎร์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
 
 8 กุมภาพันธ์ 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 222 นางลำไพร ไชยศรี
8 กุมภาพันธ์ 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 222 นางลำไพร ไชยศรี
 
 24 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 221 นางคูณ สีที
24 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 221 นางคูณ สีที
 
 24 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 220 นางสอน จันตะพต
24 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 220 นางสอน จันตะพต
 
13 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 219 นายบำรุง ศรีสะอาด
13 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านบ่อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายที่ 219 นายบำรุง ศรีสะอาด
 
 5 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายบัวพัด ชาริดา
5 มกราคม 2565 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายบัวพัด ชาริดา
 
24 พฤษภาคม 2565 นำโดยนางสาวเนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ ได้ร่วมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ครอบครัว คุณพ่อประยงค์ หมีกุล ม.15 บ้านกุดเชียงมี
24 พฤษภาคม 2565 นำโดยนางสาวเนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ ได้ร่วมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ครอบครัว คุณพ่อประยงค์ หมีกุล ม.15 บ้านกุดเชียงมี
 
 20 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ร่วมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงคือ ครอบครัวนายเสถียร สมศรีโย บ้านดง หมู่ที่ 3
20 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ร่วมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงคือ ครอบครัวนายเสถียร สมศรีโย บ้านดง หมู่ที่ 3
 
23 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 60 ครัวเรือน #ขอบคุณชาวบ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 เป็นอย่างยิ่งครับ
23 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 60 ครัวเรือน #ขอบคุณชาวบ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 เป็นอย่างยิ่งครับ
 
20 พฤษภาคม 2565 เวลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.บ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานในพิธิเปิดพร้อมคณะผู้บริหาร และได้รับเกียรติจากส่วนราชการนำโดย พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านดง และคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
20 พฤษภาคม 2565 เวลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.บ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานในพิธิเปิดพร้อมคณะผู้บริหาร และได้รับเกียรติจากส่วนราชการนำโดย พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านดง และคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
 
19 พฤษภาคม 2565 เวลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.บ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานในพิธิเปิดพร้อมคณะผู้บริหาร และได้รับเกียรติจากส่วนราชการนำโดย พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านดง และคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง
19 พฤษภาคม 2565 เวลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.บ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานในพิธิเปิดพร้อมคณะผู้บริหาร และได้รับเกียรติจากส่วนราชการนำโดย พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านดง และคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง
 
20 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านดง (อบต.บ้านดง) ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
20 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านดง (อบต.บ้านดง) ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 25 ครัวเรือน #ขอบคุณชาวบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 25 ครัวเรือน #ขอบคุณชาวบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเด็กเล็กรายใหม่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเด็กเล็กรายใหม่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ตามวัน เวลา ดังกล่าว
 
ความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ. 145-41 บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง (สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 – บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 675.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,725 ตารางเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,830,000 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 30....ณ วันที่...16 พฤษภาคม 2565
ความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ. 145-41 บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง (สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 – บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 675.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,725 ตารางเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,830,000 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 30....ณ วันที่...16 พฤษภาคม 2565
 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ทั้ง 2 แห่ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ก่อนเปิดทำการเรียนการสอน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ทั้ง 2 แห่ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ก่อนเปิดทำการเรียนการสอน
 
 17 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ บ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ 9 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 42 ครัวเรือน #ขอบคุณชาวบ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ 9
17 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ บ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ 9 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 42 ครัวเรือน #ขอบคุณชาวบ้านคำปลาหลาย หมู่ที่ 9
 
12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมเด็กเล็ก
12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อมเด็กเล็ก
 
11 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านนริศรา วงษ์ธานี หัวหน้าสำนักปลัด ได้ร่วมมอบเงินฌาปนกิจให้กับครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลที่เสียชีวิตที่บ้านห้วยทราย หมู่ 7 ,บ้านหนองแต้ หมู่ 6 ,บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 และบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15
11 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านนริศรา วงษ์ธานี หัวหน้าสำนักปลัด ได้ร่วมมอบเงินฌาปนกิจให้กับครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลที่เสียชีวิตที่บ้านห้วยทราย หมู่ 7 ,บ้านหนองแต้ หมู่ 6 ,บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 และบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15
 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยนางสาวเนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และทีมงาน ได้เข้าร่วมบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างจิตอาสา พัฒนาชุมชน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ณ วัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยนางสาวเนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และทีมงาน ได้เข้าร่วมบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการขยะในชุมชน ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างจิตอาสา พัฒนาชุมชน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ณ วัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ลงพื้นที่ทำการฉีดล้างท่อระบายน้ำสืบเนื่องมาจากท่อระบายน้ำอุดตันทำให้น้ำท่วมขัง และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ลงพื้นที่ทำการฉีดล้างท่อระบายน้ำสืบเนื่องมาจากท่อระบายน้ำอุดตันทำให้น้ำท่วมขัง และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.บ้านดง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมต้อนรับ ท่านปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภออุบลรัตน์ ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ชาวตำบลบ้านดงยินดีต้อนรับท่านนายอำเภออุบลรัตน์ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.บ้านดง และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมต้อนรับ ท่านปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภออุบลรัตน์ ออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ชาวตำบลบ้านดงยินดีต้อนรับท่านนายอำเภออุบลรัตน์ด้วยความยินดียิ่ง
 
วันที่ 27 เมษายน 2565 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว และประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาตรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัว ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 1.นายบุญสี ศรีกุล ได้รับโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น 2.นางสาววนิดา สมศรีโย ได้รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัว 3. นายวีระ ศรีพรรณ์  ได้รับเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น 4. นายประยูร คงแสนคำ ได้รับเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น
วันที่ 27 เมษายน 2565 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว และประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาตรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัว ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 1.นายบุญสี ศรีกุล ได้รับโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น 2.นางสาววนิดา สมศรีโย ได้รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัว 3. นายวีระ ศรีพรรณ์ ได้รับเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น 4. นายประยูร คงแสนคำ ได้รับเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น
 
18 เมษายน 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านดง หมู่ที่ 2 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 124 ครัวเรือน
18 เมษายน 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านดง หมู่ที่ 2 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 124 ครัวเรือน
 
11 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกเก็บรวบรวมขยะอันตรายทั้ง 15 หมู่บ้าน ทั้งหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง รวมทั้งสิ้น จำนวน 75.5 กิโลกรัม
11 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกเก็บรวบรวมขยะอันตรายทั้ง 15 หมู่บ้าน ทั้งหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง รวมทั้งสิ้น จำนวน 75.5 กิโลกรัม
 
วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายทองสา ดวงสมร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยนางลำดวน ฐานะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15, นายสุนัน วิโคตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 และงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ม7, ม15, ม.4 และ ม.12 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา(โควิด)
วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายทองสา ดวงสมร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยนางลำดวน ฐานะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15, นายสุนัน วิโคตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 และงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ม7, ม15, ม.4 และ ม.12 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา(โควิด)
 
7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยนายประยุทธ สมศรีโย จิตอาสาบ้านทรัพย์ภูพาน, นางยุวดี พานโคตร จิตอาสาบ้านขุนด่าน และงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ม.1, ม. 3 และ ม.10 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา(โควิด-19)
7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยนายประยุทธ สมศรีโย จิตอาสาบ้านทรัพย์ภูพาน, นางยุวดี พานโคตร จิตอาสาบ้านขุนด่าน และงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ม.1, ม. 3 และ ม.10 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา(โควิด-19)
 
วันที่4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บ้านดง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บ้านดง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
 
วันที่ 22 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัส covid-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัส covid-19 ที่โรงเรียนบ้านขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 22 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัส covid-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัส covid-19 ที่โรงเรียนบ้านขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 นำโดยท่านสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับ รพ.สต.บ้านดง และ รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต่อไป ภายใต้กองทุน LTC และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 นำโดยท่านสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับ รพ.สต.บ้านดง และ รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต่อไป ภายใต้กองทุน LTC และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 14 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ส่งมอบชุดตรวจโควิด 19 Antigen Test Kit (ATK) สนับสนุนสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 14 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ส่งมอบชุดตรวจโควิด 19 Antigen Test Kit (ATK) สนับสนุนสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 10 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับการตรวจประเมิน 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 10 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับการตรวจประเมิน 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 มีผู้ร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 151 ครัวเรือน #ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 มีผู้ร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 151 ครัวเรือน #ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
วันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.5) ได้จัดประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยเเละเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม กลไกกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ ผู้เข้าร่วมประชุมนำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่ตำบลบ้านดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.5) ได้จัดประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยเเละเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม กลไกกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ ผู้เข้าร่วมประชุมนำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่ตำบลบ้านดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ต่อท่านธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับท่านเบญจมาศ พลศักดิ์ขวา ท้องถิ่นอำเภออุบลรัตน์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ต่อท่านธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับท่านเบญจมาศ พลศักดิ์ขวา ท้องถิ่นอำเภออุบลรัตน์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 มีผู้ร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 61 ครัวเรือน
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 มีผู้ร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 61 ครัวเรือน
 
ความคืบหน้าโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ. 145-04 (บ้านกุดเชียงมี ม.15 - บ้านดง ม.2) (งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565) ตำบลบ้านดง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,630,000 บาท หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผลการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 เปอร์เซ็น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
ความคืบหน้าโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ. 145-04 (บ้านกุดเชียงมี ม.15 - บ้านดง ม.2) (งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565) ตำบลบ้านดง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,630,000 บาท หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผลการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 เปอร์เซ็น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
 
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 มีผู้ร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 57 ครัวเรือน
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 มีผู้ร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 57 ครัวเรือน
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยพนักงาน อบต.บ้านดง ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยและผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจ ในการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายสุวิทย์ สังฆะสี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยพนักงาน อบต.บ้านดง ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยและผู้กักตัวที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจ ในการดำรงชีวิตของประชาชนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายทองสา ดวงสมร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายทองสา ดวงสมร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เเละทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อสอบถามเเละจัดเก็บข้อมูล จำนวน 63 ครอบครัว ตามโครงการแก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เเละทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อสอบถามเเละจัดเก็บข้อมูล จำนวน 63 ครอบครัว ตามโครงการแก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงออกรับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 96 ครัวเรือน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงออกรับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 96 ครัวเรือน
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 งานวางแผนสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
17 กุมภาพันธ์ 2565 ทางธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ออกซื้อขยะบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 30 ครัวเรือน
17 กุมภาพันธ์ 2565 ทางธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ออกซื้อขยะบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 มีครัวเรือนร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 30 ครัวเรือน
 
วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ความคืบหน้าโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ. 145-04 (บ้านกุดเชียงมี ม.15 - บ้านดง ม.2) (งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565) ตำบลบ้านดง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,630,000 บาท หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผลการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ความคืบหน้าโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ. 145-04 (บ้านกุดเชียงมี ม.15 - บ้านดง ม.2) (งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 2565) ตำบลบ้านดง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 2,630,000 บาท หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผลการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัส covid-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัส covid-19 ที่บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัส covid-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัส covid-19 ที่บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ 27 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยนายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. และนายศิริศักดิ์ อินสา ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของชาวบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ได้รับความเสียหาย และดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 27 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยนายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. และนายศิริศักดิ์ อินสา ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของชาวบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8 ได้รับความเสียหาย และดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
 
วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดอบรมโครงการใกล้ชิด ใกล้ใจ ใส่ใจตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน ได้รับเกียรติจากท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประธานในการเปิดอบรมโครงการ ร่วมกับท่านสุวิทย์ สังฆะสี รองนายก อบต.บ้านดง และท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. เพื่อฟื้นฟูความรู้ให้กับจิตอาสาและประธานอสม.ทุกหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดอบรมโครงการใกล้ชิด ใกล้ใจ ใส่ใจตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน ได้รับเกียรติจากท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประธานในการเปิดอบรมโครงการ ร่วมกับท่านสุวิทย์ สังฆะสี รองนายก อบต.บ้านดง และท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. เพื่อฟื้นฟูความรู้ให้กับจิตอาสาและประธานอสม.ทุกหมู่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
 
วันที่ 24 มกราคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านบ่อกลางหมู่ที่ 13 มีผู้ร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น 80 ครัวเรือน
วันที่ 24 มกราคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลบ้านบ่อกลางหมู่ที่ 13 มีผู้ร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น 80 ครัวเรือน
 
วันที่ 13 มกราคม 2565 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น (สสว 5) ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม
วันที่ 13 มกราคม 2565 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดขอนแก่น (สสว 5) ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 
วันที่ 12 มกราคม 2565 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มอบเงินฌาปนกิจศพธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ของคุณแม่สอน จันตพต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
วันที่ 12 มกราคม 2565 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มอบเงินฌาปนกิจศพธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ของคุณแม่สอน จันตพต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
 
วันนี้12 มกราคม 2565 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม
วันนี้12 มกราคม 2565 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม
 
จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมคณะ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมคณะ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ ได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ ได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านดงออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง >สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง >และนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านดงออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง >สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง >และนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
 
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง #บรรยากาศการรับสมัครวันแรก
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง #บรรยากาศการรับสมัครวันแรก
 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมปิดงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๔ -รายงานการเงินรายไตรมาสที่๔ -พิจารณาโครงการประเภท ๔ การบริหาร/พัฒนากองทุนฯ -นำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ
๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมปิดงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๔ -รายงานการเงินรายไตรมาสที่๔ -พิจารณาโครงการประเภท ๔ การบริหาร/พัฒนากองทุนฯ -นำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ
 
วันที่ 22 กันยายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ผู้นำชุมชน ทีม อสม. บ้านบ่อ ม.4, 12, 13 ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
วันที่ 22 กันยายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ผู้นำชุมชน ทีม อสม. บ้านบ่อ ม.4, 12, 13 ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
 
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น "ครัวปันสุข สู้ภัยโควิด วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วย นางพัชรา เหล็กดี นายกกิ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านดง และฝ่ายปกครองตำบลบ้านดง ร่วมจัดกิจกรรม "ครัวปันสุข สู้ภัยโควิด" ประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ต.บ้านดง จำนวน 127 ครัวเรือน     พร้อมกันนี้ ได้มีการปลูกยางนา จำนวน 25 ต้น บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น "ครัวปันสุข สู้ภัยโควิด วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วย นางพัชรา เหล็กดี นายกกิ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านดง และฝ่ายปกครองตำบลบ้านดง ร่วมจัดกิจกรรม "ครัวปันสุข สู้ภัยโควิด" ประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ต.บ้านดง จำนวน 127 ครัวเรือน พร้อมกันนี้ ได้มีการปลูกยางนา จำนวน 25 ต้น บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
 
นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นตัวแทน อบต.บ้านดง รับประกาศนียบัตรเครือข่ายที่ร่วมกัน ดูแล รักษา แม่น้ำพอง จนเป็นที่ประจักษ์ จากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ "เวทีสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน" โรงแรมอมารี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดย สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่๑๐ขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๘ก.ย.๖๑
นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นตัวแทน อบต.บ้านดง รับประกาศนียบัตรเครือข่ายที่ร่วมกัน ดูแล รักษา แม่น้ำพอง จนเป็นที่ประจักษ์ จากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ "เวทีสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน" โรงแรมอมารี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดย สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่๑๐ขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๘ก.ย.๖๑
 
13 กันยายน 2564 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 กิจกรรมสานตะกร้าพลาสติก และลูกประคบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
13 กันยายน 2564 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 กิจกรรมสานตะกร้าพลาสติก และลูกประคบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 2 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอขอบคุณสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขอบคุณชมรมเยาวชนสร้างชาติ - NBI Youth Club มอบผลิตภัณฑ์ปกป้องและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และอสม. ให้ปลอดภัยจากวิกฤติโควิด-19 รับมอบโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม พร้อมคณะครู ตัวแทนนักเรียน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #อ้อมกอด อบต.บ้านดง #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล
วันที่ 2 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอขอบคุณสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขอบคุณชมรมเยาวชนสร้างชาติ - NBI Youth Club มอบผลิตภัณฑ์ปกป้องและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และอสม. ให้ปลอดภัยจากวิกฤติโควิด-19 รับมอบโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม พร้อมคณะครู ตัวแทนนักเรียน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #อ้อมกอด อบต.บ้านดง #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล
 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และซ่อมแซมไฟส่องสว่างถนน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และซ่อมแซมไฟส่องสว่างถนน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปริมาณงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต.บ้านดง กำหนด ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 70 % Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปริมาณงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต.บ้านดง กำหนด ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 70 % Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
 
โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง งานทดสอบความหนาแน่นของชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ได้รับความอนุเคราะห์ทำการทดสอบโดยแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 55% Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง งานทดสอบความหนาแน่นของชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ได้รับความอนุเคราะห์ทำการทดสอบโดยแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 55% Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
 
วันจันทร์ ที่23 สิงหาคม 2564 ท่านนายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อวัยทำงาน ที่รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านดง
วันจันทร์ ที่23 สิงหาคม 2564 ท่านนายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อวัยทำงาน ที่รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านดง
 
วันที่ 22 สิงหาคม 2564 โรงครัวอ้อมกอด อบต.บ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง ได้ร่วมกันประกอบอาหารเที่ยงและอาหารเย็น เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มากักตัว จากสิ่งของที่ได้รับมอบจากสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ของชาวตำบลบ้านดง หน่วยงานภาครัฐฯ/เอกชน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน
วันที่ 22 สิงหาคม 2564 โรงครัวอ้อมกอด อบต.บ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง ได้ร่วมกันประกอบอาหารเที่ยงและอาหารเย็น เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มากักตัว จากสิ่งของที่ได้รับมอบจากสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ของชาวตำบลบ้านดง หน่วยงานภาครัฐฯ/เอกชน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน
 
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 โรงครัวอ้อมกอด อบต.บ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง ได้ร่วมกันประกอบอาหารเที่ยงและอาหารเย็น เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มากักตัว จากสิ่งของที่ได้รับมอบจากสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ของชาวตำบลบ้านดง หน่วยงานภาครัฐฯ/เอกชน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 โรงครัวอ้อมกอด อบต.บ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง ได้ร่วมกันประกอบอาหารเที่ยงและอาหารเย็น เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มากักตัว จากสิ่งของที่ได้รับมอบจากสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ของชาวตำบลบ้านดง หน่วยงานภาครัฐฯ/เอกชน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน
 
โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงชั้นพื้นทาง (หินคลุก) แจ้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ผลการดำเนินงานโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 ส.ค.64 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 50% ของปริมาณงานทั้งหมด
โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงชั้นพื้นทาง (หินคลุก) แจ้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ผลการดำเนินงานโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 ส.ค.64 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 50% ของปริมาณงานทั้งหมด
 
20 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอขอบคุณสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ขอขอบคุณนางสาวสุวรรณี คลังกลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ มอบน้ำ5แพ็ก ข้าวสารหนึ่งกระสอบ กลุ่มชาวบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 14 มอบข้าวกล่อง 50 กล่อง น้ำดื่ม 4 แพ็ค พ่อต่าย หมู่ 6 บ้านหนองแต้ มอบข้าวสาร1 ถุง ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลบ้านดง เพื่อประกอบอาหารมอบให้กับผู้ที่มากักตัวอยู่ศูนย์ฯและกักตัวที่บ้าน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #อ้อมกอด อบต.บ้านดง #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล
20 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอขอบคุณสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ขอขอบคุณนางสาวสุวรรณี คลังกลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ มอบน้ำ5แพ็ก ข้าวสารหนึ่งกระสอบ กลุ่มชาวบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 14 มอบข้าวกล่อง 50 กล่อง น้ำดื่ม 4 แพ็ค พ่อต่าย หมู่ 6 บ้านหนองแต้ มอบข้าวสาร1 ถุง ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลบ้านดง เพื่อประกอบอาหารมอบให้กับผู้ที่มากักตัวอยู่ศูนย์ฯและกักตัวที่บ้าน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #อ้อมกอด อบต.บ้านดง #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล
 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่๔/๒๕๖๔ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่ออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประชาชนรับมือโควิด-19 โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่๔/๒๕๖๔ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่ออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประชาชนรับมือโควิด-19 โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานฯ
 
 ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอบพระคุณ อบต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ณ ศาลาประชมคมบ้านหนองโข่ย ม.๑๙
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอบพระคุณ อบต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ณ ศาลาประชมคมบ้านหนองโข่ย ม.๑๙
 
ขอบพระคุณ กองบุญค้ำคูณ (สายบุญนายทรงวุฒิ พิศพล) ขออนุโมทนาบุญ #กับคุณณัฐชา เร่งขวนขวาย และครอบครัว (บ.ณัฐชา รุ่งเรือง เซอร์วิส จำกัด) จ.ชลบุรี บริจาคหมอน 40 ใบ เป็นเงิน1,000บาท ให้ศูนย์พักคอย "อ้อมกอด อบต.บ้านดง" อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น #ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ผ่านพ้นจากภัยโควิด-19
ขอบพระคุณ กองบุญค้ำคูณ (สายบุญนายทรงวุฒิ พิศพล) ขออนุโมทนาบุญ #กับคุณณัฐชา เร่งขวนขวาย และครอบครัว (บ.ณัฐชา รุ่งเรือง เซอร์วิส จำกัด) จ.ชลบุรี บริจาคหมอน 40 ใบ เป็นเงิน1,000บาท ให้ศูนย์พักคอย "อ้อมกอด อบต.บ้านดง" อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น #ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ผ่านพ้นจากภัยโควิด-19
 
อาสาสมัครบริบาลออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง
อาสาสมัครบริบาลออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง
 
ขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเชิญชวน อบต.บ้านดง เข้าร่วมโครงการ "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมืเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่" สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และมอบชุดตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น(SI-2) จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยมีท่าน อดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นผู้ให้ข้อมูล
ขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเชิญชวน อบต.บ้านดง เข้าร่วมโครงการ "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมืเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่" สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และมอบชุดตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น(SI-2) จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยมีท่าน อดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นผู้ให้ข้อมูล
 
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ขอบพระคุณ ทต.หนองตูม ผู้นำ อสม. บ้านหนองบัวน้อย ม.๖ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเชิญนาย ทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เพื่อป้องกันโรคอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๔
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ขอบพระคุณ ทต.หนองตูม ผู้นำ อสม. บ้านหนองบัวน้อย ม.๖ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเชิญนาย ทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เพื่อป้องกันโรคอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๔
 
๕ ก.ค.๖๔ ขอบพระคุณ ทต.หนองตูม ผู้นำ อสม. บ้านหนองบัวน้อย ม.๑๐ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เพื่อป้องกันโรคอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๔
๕ ก.ค.๖๔ ขอบพระคุณ ทต.หนองตูม ผู้นำ อสม. บ้านหนองบัวน้อย ม.๑๐ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เพื่อป้องกันโรคอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๔
 
 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น(สินค้าชนิดจิ้งหรีด) ณ ห้องประชุมองค์กาีบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดย ท่านศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะติดตาม ทั้งนี้ มีท่านกิตติพงษ์ ชูศรียิ่ง ปลัดอาวุโสอำเภออุบลรัตน์ ท่านสุจินต์ สุภาเส เกษตรอำเภอพัฒนาการอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภออุบลรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการ ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง กล่าวต้อนรับท่านประธาน จากนั้น ท่านประธานพบปะ มอบแนวนโยบาย ให้กำลังใจเกษตรกร ตามลำดับ
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น(สินค้าชนิดจิ้งหรีด) ณ ห้องประชุมองค์กาีบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดย ท่านศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะติดตาม ทั้งนี้ มีท่านกิตติพงษ์ ชูศรียิ่ง ปลัดอาวุโสอำเภออุบลรัตน์ ท่านสุจินต์ สุภาเส เกษตรอำเภอพัฒนาการอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภออุบลรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการ ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง กล่าวต้อนรับท่านประธาน จากนั้น ท่านประธานพบปะ มอบแนวนโยบาย ให้กำลังใจเกษตรกร ตามลำดับ
 
วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 พนักงาน อบต.บ้านดง และชาวตำบลบ้านดงรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยท่านดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายก อบต.บ้านดง มอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ พร้อมติดตามให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 พนักงาน อบต.บ้านดง และชาวตำบลบ้านดงรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยท่านดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายก อบต.บ้านดง มอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ พร้อมติดตามให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง เพื่อติดตามการดำเนินงานภายในศูนย์ในการจัดประสบการณ์ ในปีการศึกษา 1/2564
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง เพื่อติดตามการดำเนินงานภายในศูนย์ในการจัดประสบการณ์ ในปีการศึกษา 1/2564
 
โครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เริ่มนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่และเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้าง
โครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เริ่มนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่และเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้าง
 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ม.9 บ้านคำปลาหลาย และ ม.11 บ้านหนองผักแว่น
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ม.9 บ้านคำปลาหลาย และ ม.11 บ้านหนองผักแว่น
 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  (บ้านทรัพย์ภูพาน ม.10)
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 (บ้านทรัพย์ภูพาน ม.10)
 
วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 พนักงาน อบต.บ้านดง และชาวตำบลบ้านดงรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 นายอนันต์ จันทะเขต หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง มอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ และประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 พนักงาน อบต.บ้านดง และชาวตำบลบ้านดงรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 นายอนันต์ จันทะเขต หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง มอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ และประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  (บ้านขุนด่าน ม.1)
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 (บ้านขุนด่าน ม.1)
 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
( บ้านดง ม.2,ม.3 )
 
วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 พนักงาน อบต.บ้านดง และชาวตำบลบ้านดงรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยท่านดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายก อบต.บ้านดง มอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ พร้อมติดตามให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 พนักงาน อบต.บ้านดง และชาวตำบลบ้านดงรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยท่านดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายก อบต.บ้านดง มอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ พร้อมติดตามให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทัั้งคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการประชุมซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ละรอกที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทัั้งคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการประชุมซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ละรอกที่ 3
 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  ( บ้านหนองแต้ ม.5,ม.6)
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ( บ้านหนองแต้ ม.5,ม.6)
 
22 มีนาคม 2564 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วย ท่านสมพิต ศรีแนน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่รอบตำบลเพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้สูงอายุและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง
22 มีนาคม 2564 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วย ท่านสมพิต ศรีแนน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่รอบตำบลเพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้สูงอายุและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง
 
ทีมงานจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมมือกันสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน เกิดการเรียนรู้จากการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่สอดคล้องกับธรรมชาติซึ่งเป็นการวางรากฐานของการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต
ทีมงานจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมมือกันสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน เกิดการเรียนรู้จากการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่สอดคล้องกับธรรมชาติซึ่งเป็นการวางรากฐานของการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต
 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ติดตามมาตรการของสถานประกอบการในช่วงเฝ้าระวังโควิด-19 ของ บริษัท ปลาร้าเชพไพรฑูรย์ ฟู้ดโปรดักส์ ณ บ้านทรัพย์ภูพาน
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ติดตามมาตรการของสถานประกอบการในช่วงเฝ้าระวังโควิด-19 ของ บริษัท ปลาร้าเชพไพรฑูรย์ ฟู้ดโปรดักส์ ณ บ้านทรัพย์ภูพาน
 
ช่วงบ่าย ๒๘ มิ.ย.๖๔ ประชุม ประธาน อสม. โซน รพ.สต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น   #เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดย ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านอภิชาต เชาวนปรีชาพร ผอ.รพ.สต.บ้านดง และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
ช่วงบ่าย ๒๘ มิ.ย.๖๔ ประชุม ประธาน อสม. โซน รพ.สต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น #เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดย ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านอภิชาต เชาวนปรีชาพร ผอ.รพ.สต.บ้านดง และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
 
ช่วงบ่าย ๒๘มิ.ย.๖๔ ประชุม ประธาน อสม. โซน รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น    #เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดย ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านสุธานี อุปัชฌาย์ ผอ.รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
ช่วงบ่าย ๒๘มิ.ย.๖๔ ประชุม ประธาน อสม. โซน รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น #เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดย ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านสุธานี อุปัชฌาย์ ผอ.รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
 
 ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ตามแนวทาง ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีแนวปฏิบัติเพื่อถือปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับแรงงานจากแคมป์ ต่างๆ โดยให้ถือปฏิบัติทันที
ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ตามแนวทาง ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีแนวปฏิบัติเพื่อถือปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับแรงงานจากแคมป์ ต่างๆ โดยให้ถือปฏิบัติทันที
 
กิจกรรมยืดอกพกถุงผ้า ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านดง นำโดย น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมทีม มอบถุงผ้าสำหรับยืม-คืน ให้ร้านค้าในชุมชน สนับสนุนโดย กองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมยืดอกพกถุงผ้า ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านดง นำโดย น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมทีม มอบถุงผ้าสำหรับยืม-คืน ให้ร้านค้าในชุมชน สนับสนุนโดย กองทุนสิ่งแวดล้อม
 
เช้านี้ 14พ.ค.64 วิทยากร #โครงการประชาชนร่วมใจเผชิญการระบาดของ COVID-19 กิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้าน ตรวจวัดไข้ ให้ความรู้ สู้โควิด19 โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง กล่าวพบปะ มอบนโยบายต่างๆ มีผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประธาน อสม. และ อสม. บ้านบ่อกลาง ม.13 เข้าร่วม ทั้งนี้ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากร
เช้านี้ 14พ.ค.64 วิทยากร #โครงการประชาชนร่วมใจเผชิญการระบาดของ COVID-19 กิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้าน ตรวจวัดไข้ ให้ความรู้ สู้โควิด19 โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง กล่าวพบปะ มอบนโยบายต่างๆ มีผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประธาน อสม. และ อสม. บ้านบ่อกลาง ม.13 เข้าร่วม ทั้งนี้ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากร
 
เช้าวันนี้ 12พ.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธาน โดยมีท่านเชิดชัย ฐานะ กำนันตำบลบ้าน พร้อมท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการและ ประสานงานโครงการ
เช้าวันนี้ 12พ.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธาน โดยมีท่านเชิดชัย ฐานะ กำนันตำบลบ้าน พร้อมท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการและ ประสานงานโครงการ
 
พฤหัสบดี ๒๙ เม.ย.๖๔ บวงสรวงคุณพระรัตนตรัย และเทพยดาเพื่อประกอบพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)
พฤหัสบดี ๒๙ เม.ย.๖๔ บวงสรวงคุณพระรัตนตรัย และเทพยดาเพื่อประกอบพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)
 
โครงการกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 13 เมษายน 2564
โครงการกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 13 เมษายน 2564
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัด "โครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา จัดโดย องค์หการบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัด "โครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา จัดโดย องค์หการบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ " #วิทยากรชุมชนคนฮักสิ่งแวดล้อม" ประจำศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชน
อบรมเชิงปฏิบัติการ " #วิทยากรชุมชนคนฮักสิ่งแวดล้อม" ประจำศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชน
 
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์รวมของหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์รวมของหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
 
ประชุมระดมสมอง อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ( พชอ. อุบลรัตน์)
ประชุมระดมสมอง อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ( พชอ. อุบลรัตน์)
 
ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" กิจกรรมรับซื้อขยะ บ้านหนองแต้ ม.๖
ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" กิจกรรมรับซื้อขยะ บ้านหนองแต้ ม.๖
ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" กิจกรรมรับซื้อขยะ บ้านหนองแต้ ม.๖ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ จำนวน  ครัวเรือน ขอบน้ำจิตน้ำใจทุกท่านครับ อบต.บ้านดงปันฮักสู่ชุมชน ๒๒ มี.ค.๖๔
 
ธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายกฯ ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการปลัดและนายทรงวุฒิ พิศพล ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต ม.๑๕ บ้านกุดเชียงมี ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รายที่ ๑๖๔ ด้วยรักและอาลัยเปี่ยมด้วยไมตรีจิต อบต.บ้านดง ปันฮักสู่ชุมชน ๒๒ มี.ค.๖๔
ธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายกฯ ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการปลัดและนายทรงวุฒิ พิศพล ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต ม.๑๕ บ้านกุดเชียงมี ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รายที่ ๑๖๔ ด้วยรักและอาลัยเปี่ยมด้วยไมตรีจิต อบต.บ้านดง ปันฮักสู่ชุมชน ๒๒ มี.ค.๖๔
 
กองช่าง และ ส่วนงานส่งเสริมการเกษตร อบต.บ้านดง ออกตรวจเยี่ยมและตรวจเช็ค งานพัฒนาแหล่งน้ำชนาดเล็กเพื่อการบำรุงรักษาและดำเนินการส่งเสริมกิจกรรม ภารกิจรับมอบ โครงการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ หนองหวาย บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 จากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
กองช่าง และ ส่วนงานส่งเสริมการเกษตร อบต.บ้านดง ออกตรวจเยี่ยมและตรวจเช็ค งานพัฒนาแหล่งน้ำชนาดเล็กเพื่อการบำรุงรักษาและดำเนินการส่งเสริมกิจกรรม ภารกิจรับมอบ โครงการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ หนองหวาย บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 จากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
 
16 มีนาคม 2564 ทีมสถาบันวิจัยเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ.พันธุ์ทิพ /อ.พัชรินทร์/อ.ปทุมกาญจน์) เข้าศึกษาดูงาน สอบถามข้อมูล การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ณ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 โดยมีท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วย น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นวก.สุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผช.นวก.สุขาภิบาล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
16 มีนาคม 2564 ทีมสถาบันวิจัยเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ.พันธุ์ทิพ /อ.พัชรินทร์/อ.ปทุมกาญจน์) เข้าศึกษาดูงาน สอบถามข้อมูล การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ณ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 โดยมีท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วย น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นวก.สุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผช.นวก.สุขาภิบาล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ ลงพื้นที่เพื่อพบปะและมอบนโยบายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในเขตตำบลบ้านดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง #ชาวตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภออุบลรัตน์(คนใหม่) ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ ลงพื้นที่เพื่อพบปะและมอบนโยบายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในเขตตำบลบ้านดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง #ชาวตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภออุบลรัตน์(คนใหม่) ด้วยความยินดียิ่ง
 
12 มีนาคม 2564 ประกอบพิธียกเสาเอกเสาโท ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง โดย มีท่าน จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในส่วนราชการนำโดย ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี โดยมีนายทรงวุฒิ พิศพล นำประกอบพิธีกรรม
12 มีนาคม 2564 ประกอบพิธียกเสาเอกเสาโท ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง โดย มีท่าน จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในส่วนราชการนำโดย ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี โดยมีนายทรงวุฒิ พิศพล นำประกอบพิธีกรรม
 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการสานฝันหนูน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กที่สำเร็จการเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2563 และได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการสานฝันหนูน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กที่สำเร็จการเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2563 และได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้
 
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการสานฝันหนูน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กที่สำเร็จการเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2563 และได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการสานฝันหนูน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กที่สำเร็จการเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2563 และได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้
 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มีการดำเนินการประชุมซักซ้อมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี 2566 - 2570 ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน 8 โรงเรียน และได้มีการหารือ และชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มีการดำเนินการประชุมซักซ้อมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี 2566 - 2570 ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน 8 โรงเรียน และได้มีการหารือ และชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางเมล็ด ทัพซ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดของแก่น
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางเมล็ด ทัพซ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดของแก่น
 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางเมล็ด ทัพซ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดของแก่น
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางเมล็ด ทัพซ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดของแก่น
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางเมล็ด ทัพซ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางเมล็ด ทัพซ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและคณะครูพร้อมด้วยเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา บำเบ็ญประโยชน์เก็บขยะรอบบริเวณวัดโพธิ์ชัย บ้านบ่อ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและคณะครูพร้อมด้วยเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา บำเบ็ญประโยชน์เก็บขยะรอบบริเวณวัดโพธิ์ชัย บ้านบ่อ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
11 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดทำโดย องค์การบริหราส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
11 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดทำโดย องค์การบริหราส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
 
วันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
10 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดทำโดย องค์การบริหราส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
10 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดทำโดย องค์การบริหราส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
 
2 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
2 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
1 กุมภาพันธ์ 2564 ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลบ้านดงและตำบลโคกสูง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
1 กุมภาพันธ์ 2564 ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลบ้านดงและตำบลโคกสูง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป /ขยะรีไซเคิล การประกวดคำขวัญหัวข้อ "การเลี่ยงโฟม ลดพลาสติก หยุดมลพิษ ชีวิตสดใส”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป /ขยะรีไซเคิล การประกวดคำขวัญหัวข้อ "การเลี่ยงโฟม ลดพลาสติก หยุดมลพิษ ชีวิตสดใส”
 
ขอบพระคุณ #เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร #การบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน
ขอบพระคุณ #เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร #การบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) ในส่วน EHA:4001การจัดการมูลฝอยทั่วไป และ EHA:4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) ในส่วน EHA:4001การจัดการมูลฝอยทั่วไป และ EHA:4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
 
ขอบพระคุณ เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล และคณะเป็นวิทยากรเกี่ยวกับ การจัดการขยะในชุมชนทุกรูปแบบและแนวทางการดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ๘ ก.พ.๖๒
ขอบพระคุณ เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล และคณะเป็นวิทยากรเกี่ยวกับ การจัดการขยะในชุมชนทุกรูปแบบและแนวทางการดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ๘ ก.พ.๖๒
 
ขอบพระคุณ อบต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล และคณะ เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่น ๒ นิทานก้อมหลายเรื่องขนาด เว้านัวหัวหินม่วน ๓๑ ม.ค.๖๓ ขอบคุณ #พี่ภูมิมินทร์และทีมงานครับ เครือข่ายที่อบอุ่นเสมอมาครับ
ขอบพระคุณ อบต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล และคณะ เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่น ๒ นิทานก้อมหลายเรื่องขนาด เว้านัวหัวหินม่วน ๓๑ ม.ค.๖๓ ขอบคุณ #พี่ภูมิมินทร์และทีมงานครับ เครือข่ายที่อบอุ่นเสมอมาครับ
 
ขอบพระคุณ อบต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่น ๑ ม่วนขนาดๆ ทุกคนเป็นตาฮัก ๓๐ ม.ค.๖๓ ขอบคุณ #พี่ภูมิมินทร์ และทีมงานครับ
ขอบพระคุณ อบต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่น ๑ ม่วนขนาดๆ ทุกคนเป็นตาฮัก ๓๐ ม.ค.๖๓ ขอบคุณ #พี่ภูมิมินทร์ และทีมงานครับ
 
ขอบพระคุณ เทศบาลตำบลนาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล และคณะ เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ม่วนขนาดๆ ทุกคนเป็นตาฮัก ๒๙ ม.ค.๖๓
ขอบพระคุณ เทศบาลตำบลนาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล และคณะ เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ม่วนขนาดๆ ทุกคนเป็นตาฮัก ๒๙ ม.ค.๖๓
 
โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) ขอขอบพระคุณ อบต.บ้านดงและคุณทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ที่มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน ให้กับคณะครูและนักเรียนแกนนำ...ได้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานมากมายครับ...7 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) ขอขอบพระคุณ อบต.บ้านดงและคุณทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ที่มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน ให้กับคณะครูและนักเรียนแกนนำ...ได้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานมากมายครับ...7 กุมภาพันธ์ 2562
 
ขอบพระคุณ เทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๔ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
ขอบพระคุณ เทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๔ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
 
๒๕ ม.ค.๖๔ ขอบพระคุณ คณะตรวจติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ (งบกองทุนสิ่งแวดล้อม) จาก สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ ๑๐ และคณะ
๒๕ ม.ค.๖๔ ขอบพระคุณ คณะตรวจติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ (งบกองทุนสิ่งแวดล้อม) จาก สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ ๑๐ และคณะ
 
ขอบพระคุณ อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ที่ได้รับงบประมาณจาก กองทุนสิ่งแวดล้อม ณ บ้านโนนจิก ม.๖ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
ขอบพระคุณ อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ที่ได้รับงบประมาณจาก กองทุนสิ่งแวดล้อม ณ บ้านโนนจิก ม.๖ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
 
18 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นางสาวธิชาภรณ์ นามวงษา และ นายนิรุทธ์ คเณสุข เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
18 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นางสาวธิชาภรณ์ นามวงษา และ นายนิรุทธ์ คเณสุข เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
แผนงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง (กอช่าง)ตรวจสอบแนวเขตและชี้พิกัดในการดำเนินโครงการขุดลอกหนองปู่เหลือง บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
แผนงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง (กอช่าง)ตรวจสอบแนวเขตและชี้พิกัดในการดำเนินโครงการขุดลอกหนองปู่เหลือง บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
เมื่อ วันที่ 7 - 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณสุข จิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ในการสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง 15 หมู่บ้าน
เมื่อ วันที่ 7 - 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณสุข จิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ในการสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง 15 หมู่บ้าน
 
แผนงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตรวจสอบแนวเขตและชี้พิกัดในการดำเนินโครงการขุดลอกหนองเโคกคำอ้อ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
แผนงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตรวจสอบแนวเขตและชี้พิกัดในการดำเนินโครงการขุดลอกหนองเโคกคำอ้อ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
โครงการ ตามแผนงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โครงการขุดลอกหนองเดิด บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
โครงการ ตามแผนงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โครงการขุดลอกหนองเดิด บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
กองช่าง อบต.บ้านดง ภารกิจช่วยเหลือภัยแล้ง นำเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (ชนิดดีเซล) สูบน้ำจากลำน้ำพองเข้าสู่แหล่งน้ำ หนองเดิด บ้านหนองแต้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำสำหรับเพาะปลูกพืชผัก เป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่
กองช่าง อบต.บ้านดง ภารกิจช่วยเหลือภัยแล้ง นำเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (ชนิดดีเซล) สูบน้ำจากลำน้ำพองเข้าสู่แหล่งน้ำ หนองเดิด บ้านหนองแต้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำสำหรับเพาะปลูกพืชผัก เป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่
 
กองช่าง อบต.บ้านดง ภารกิจงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านขุนด่าน ม.1
กองช่าง อบต.บ้านดง ภารกิจงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านขุนด่าน ม.1
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน จำนวน 161 ราย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน จำนวน 161 ราย
 
กองช่าง อบต.บ้านดง ภารกิจช่วยเหลือภัยแล้ง นำเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (ชนิดดีเซล) สูบน้ำจากลำน้ำพองเข้าสู่แหล่งน้ำ หนองเดิด บ้านหนองแต้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำสำหรับเพาะปลูกพืชผัก เป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่
กองช่าง อบต.บ้านดง ภารกิจช่วยเหลือภัยแล้ง นำเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (ชนิดดีเซล) สูบน้ำจากลำน้ำพองเข้าสู่แหล่งน้ำ หนองเดิด บ้านหนองแต้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำสำหรับเพาะปลูกพืชผัก เป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่
 
เช้าวันนี้ ๑๒ ม.ค.๖๔ ท่านปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ท่านเบญจมาศ พลศักดิ์ขวา ท้องถิ่นอำเภออุบลรัตน์ พร้อมคณะ ให้เกียรติลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
เช้าวันนี้ ๑๒ ม.ค.๖๔ ท่านปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ท่านเบญจมาศ พลศักดิ์ขวา ท้องถิ่นอำเภออุบลรัตน์ พร้อมคณะ ให้เกียรติลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
 
วันที่ 7 - 8 มกราคม 2564 นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณสุข จิตอาสา
วันที่ 7 - 8 มกราคม 2564 นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณสุข จิตอาสา
 
#อยู่ดีมีแฮงฮักแพงแบ่งปัน ประชุม รวมพลจิตอาสาใกล้ชิดใกล้ใจ ใส่ใจดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน
#อยู่ดีมีแฮงฮักแพงแบ่งปัน ประชุม รวมพลจิตอาสาใกล้ชิดใกล้ใจ ใส่ใจดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน
 
ขอบพระคุณ อบต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่นให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากร สร้างความรู้ สร้างความสุข สนุกสนาน ให้ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแปน จนทำให้นักเรียนอยากจะมาโรงเรียนทุกวัน
ขอบพระคุณ อบต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่นให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากร สร้างความรู้ สร้างความสุข สนุกสนาน ให้ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแปน จนทำให้นักเรียนอยากจะมาโรงเรียนทุกวัน
 
ต้อนรับ คณะ อบต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมทีม ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ต้อนรับ คณะ อบต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมทีม ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
 
๑๖ ธ.ค.๖๓ ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านรองสมพิต ศรีแนน ท่านผู้ใหญ่สงวน จันพรม นายทรงวุฒิ พิศพล อสม. และจิตอาสาทุกๆท่านตลอดจนครอบครัว พ่อหนูเทียน ตรีวิเศษ ร่วมให้ความร่วมมือในการนำเสนอโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรับการประเมินรับรอง มาตรฐาน สถานพยาบาลจาก สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
๑๖ ธ.ค.๖๓ ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านรองสมพิต ศรีแนน ท่านผู้ใหญ่สงวน จันพรม นายทรงวุฒิ พิศพล อสม. และจิตอาสาทุกๆท่านตลอดจนครอบครัว พ่อหนูเทียน ตรีวิเศษ ร่วมให้ความร่วมมือในการนำเสนอโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรับการประเมินรับรอง มาตรฐาน สถานพยาบาลจาก สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
 
๒ธ.ค.๖๓ต้อนรับ ทต.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นำโดย ท่านอาภรณ์ แสงยศ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน ที่มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะและธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
๒ธ.ค.๖๓ต้อนรับ ทต.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นำโดย ท่านอาภรณ์ แสงยศ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน ที่มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะและธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
 
วันนี้รับเกียรติเป็นพิธีกร/ศาสนพิธีกร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์
วันนี้รับเกียรติเป็นพิธีกร/ศาสนพิธีกร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์
 
ภารกิจวันหยุด นายทรงวุฒิ พิศพล ช่วยงานน้องๆ #นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ทีม รพ.อุบลรัตน์ นักบริบาลชุมชน นำผู้สูงอายุบ้านบ่อกลาง ม.๑๓ ออกกำลังกาย#เพิ่มอาหารกายเติมอาหารใจ
ภารกิจวันหยุด นายทรงวุฒิ พิศพล ช่วยงานน้องๆ #นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ทีม รพ.อุบลรัตน์ นักบริบาลชุมชน นำผู้สูงอายุบ้านบ่อกลาง ม.๑๓ ออกกำลังกาย#เพิ่มอาหารกายเติมอาหารใจ
 
๑๓พ.ย.๖๓ อบต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่นให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพลผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ #งบจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ บ้านนาฝาย ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ขอบพระคุณท่านนายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พี่ๆ ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ
๑๓พ.ย.๖๓ อบต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่นให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพลผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ #งบจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ บ้านนาฝาย ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ขอบพระคุณท่านนายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พี่ๆ ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำบ้านคำปลาหลาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบ้านดง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำบ้านคำปลาหลาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบ้านดง
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับความอนุเคราะห์จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำเจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ เข้าทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค มือ เท้า ปาก ภายในบริเวณโดยรอบ และเครื่องเล่นต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับความอนุเคราะห์จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำเจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ เข้าทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค มือ เท้า ปาก ภายในบริเวณโดยรอบ และเครื่องเล่นต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
 
การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค มือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค มือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
 
ต้อนรับ #คณะนักษาแพทย์รามาฯ และคุณชญานิศ บุตรดี (พี่หมอเขียว) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุบลรัตน์ ในการนำเสนอผลการศึกษาชุมชนและข้อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลบ้านดง   ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ร่วมให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
ต้อนรับ #คณะนักษาแพทย์รามาฯ และคุณชญานิศ บุตรดี (พี่หมอเขียว) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุบลรัตน์ ในการนำเสนอผลการศึกษาชุมชนและข้อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลบ้านดง ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ร่วมให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
 
ประชุมประจำเดือนพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำลบ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ประชุมประจำเดือนพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำลบ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ภารกิจปฏิบัติหน้าที่ นายตรวจ-นายช่าง งานตรวจสอบควบคุมอาคารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ.2560
ภารกิจปฏิบัติหน้าที่ นายตรวจ-นายช่าง งานตรวจสอบควบคุมอาคารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ.2560
 
งานควบคุมการก่อสร้างถนนลาดยางฯ และการทดสอบหาค่าความหนาแน่นของชั้นพื้นทางในสนาม บ้านทรัพย์ภุพาน หมู่ที่ 10
งานควบคุมการก่อสร้างถนนลาดยางฯ และการทดสอบหาค่าความหนาแน่นของชั้นพื้นทางในสนาม บ้านทรัพย์ภุพาน หมู่ที่ 10
 
ภารกิจทีมกู้ชีพ อบต.บ้านดง ออกพื้นที่ตัดต้นไม้ภายในโรงเรียนบ้านขุนด่านตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์เข้ามายังทาง อบต.บ้านดง
ภารกิจทีมกู้ชีพ อบต.บ้านดง ออกพื้นที่ตัดต้นไม้ภายในโรงเรียนบ้านขุนด่านตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์เข้ามายังทาง อบต.บ้านดง
 
ช่วงเช้าประชุมจิตอาสา #ใกล้ชิดใกล้ใจใส่ใจดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน อบต.บ้านดง ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธาน และนายทรงวุฒิ พิศพล วิทยากรพี่เลี้ยงจิตอาสา
ช่วงเช้าประชุมจิตอาสา #ใกล้ชิดใกล้ใจใส่ใจดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน อบต.บ้านดง ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธาน และนายทรงวุฒิ พิศพล วิทยากรพี่เลี้ยงจิตอาสา
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (เครือข่ายท่านนายก) ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ให้เกียรติต้อนรับ ทีมธนาคารขยะ ให้ข้อมูลโดย น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล นายทรงวุฒิ พิศพล ผช.นวก.สุขาภิบาล และทีม "
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (เครือข่ายท่านนายก) ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ให้เกียรติต้อนรับ ทีมธนาคารขยะ ให้ข้อมูลโดย น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล นายทรงวุฒิ พิศพล ผช.นวก.สุขาภิบาล และทีม "
 
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านดง น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล(ผู้ประสานงานโครงการฯ) พร้อมทีมงาน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ มอบวัสดุอุปกรณ์ คือ ๑.ถังน้ำหมักชีวภาพ ๒.ถุงตาข่าย(ผ้ากะแง่งแบ่งขยะ) ๓.บ่อซีเมนต์ทำปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้ โครงการส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ของ อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านดง น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล(ผู้ประสานงานโครงการฯ) พร้อมทีมงาน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ มอบวัสดุอุปกรณ์ คือ ๑.ถังน้ำหมักชีวภาพ ๒.ถุงตาข่าย(ผ้ากะแง่งแบ่งขยะ) ๓.บ่อซีเมนต์ทำปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้ โครงการส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ของ อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง และ บก. เก่ง หนังสือพิมพ์สยามไทยแลนด์นิวส์ ทีวีออนไลน์ ร่วมงานต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา มาอบรมศึกษาดูงาน เกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และชมวิธีการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ของนายบุญสี ศรีกุล
จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง และ บก. เก่ง หนังสือพิมพ์สยามไทยแลนด์นิวส์ ทีวีออนไลน์ ร่วมงานต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา มาอบรมศึกษาดูงาน เกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และชมวิธีการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ของนายบุญสี ศรีกุล
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านดง และมอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมธัญพืชเนสท์เล่ซีรีแล็ค ให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป – 12 เดือน ที่บ้านห้วยทราย หมู่ 7,14 บ้านหนองผักแว่น หมู่ 11 บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ 10 และบ้านคำปลาหลาย หมู่ 9
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านดง และมอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมธัญพืชเนสท์เล่ซีรีแล็ค ให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป – 12 เดือน ที่บ้านห้วยทราย หมู่ 7,14 บ้านหนองผักแว่น หมู่ 11 บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ 10 และบ้านคำปลาหลาย หมู่ 9
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านดง และมอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมธัญพืชเนสท์เล่ซีรีแล็ค ให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป – 12 เดือน ที่บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8,15 บ้านหนองแต้ หมู่5,6
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านดง และมอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมธัญพืชเนสท์เล่ซีรีแล็ค ให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป – 12 เดือน ที่บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8,15 บ้านหนองแต้ หมู่5,6
 
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้จัดการธนาคารขยะรีไซเคิลฯ(ผู้ประสานงานโครงการ) และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ มอบวัสดุอุปกรณ์ คือ ๑.ถังน้ำหมักชีวภาพ ๒.ถุงตาข่าย(ผ้ากะแง่งแย่งขยะ) ๓.บ่อซีเมนต์ทำปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้ โครงการส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ของ อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้จัดการธนาคารขยะรีไซเคิลฯ(ผู้ประสานงานโครงการ) และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ มอบวัสดุอุปกรณ์ คือ ๑.ถังน้ำหมักชีวภาพ ๒.ถุงตาข่าย(ผ้ากะแง่งแย่งขยะ) ๓.บ่อซีเมนต์ทำปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้ โครงการส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ของ อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
ภารกิจงานดูแลภูมิทัศน์ รอบหนองบึงไทร ตอนล่าง บ้านดง หมู่2
ภารกิจงานดูแลภูมิทัศน์ รอบหนองบึงไทร ตอนล่าง บ้านดง หมู่2
 
กองช่าง อบต.บ้านดง กับภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ชนิดดีเซล...เพื่อสูบน้ำจากลำห้วยคุมมุมส่วนแยก เข้าหนองบึงไทร บ้านดง ม.2 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
กองช่าง อบต.บ้านดง กับภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ชนิดดีเซล...เพื่อสูบน้ำจากลำห้วยคุมมุมส่วนแยก เข้าหนองบึงไทร บ้านดง ม.2 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
 
ภารกิจกองช่าง ประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าถนน
ภารกิจกองช่าง ประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าถนน
 
งานเกรดปรับเกลี่ยและบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์ภูพาน - บ้านขุนด่าน ช่วงระยะที่ 2 ยาว800 เมตร
งานเกรดปรับเกลี่ยและบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์ภูพาน - บ้านขุนด่าน ช่วงระยะที่ 2 ยาว800 เมตร
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
งานควบคุมการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ ๑๐ (สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๔๙ บ้านทรัพย์ภูพาน-บ้านขุนด่าน) ช่วงระยะ 50 ม.
งานควบคุมการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ ๑๐ (สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๔๙ บ้านทรัพย์ภูพาน-บ้านขุนด่าน) ช่วงระยะ 50 ม.
 
งานควบคุมการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ ๑๐ (สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๔๙ บ้านทรัพย์ภูพาน-บ้านขุนด่าน) ช่วงระยะ 800 ม. (ช่วงที่ 2)
งานควบคุมการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ ๑๐ (สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๔๙ บ้านทรัพย์ภูพาน-บ้านขุนด่าน) ช่วงระยะ 800 ม. (ช่วงที่ 2)
 
ทีมงานกองช่าง อบต.บ้านดง ได้ออกทดสอบความหนาแน่นในสนาม ของชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ลาดยาง ช่วง 800 ม. และ งาน Prime Coat ลาดยางช่วงระยะ 50 ม. เส้นบ้านขุนด่าน-บ้านทรัพย์ภูพาน
ทีมงานกองช่าง อบต.บ้านดง ได้ออกทดสอบความหนาแน่นในสนาม ของชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ลาดยาง ช่วง 800 ม. และ งาน Prime Coat ลาดยางช่วงระยะ 50 ม. เส้นบ้านขุนด่าน-บ้านทรัพย์ภูพาน
 
เช้านี้ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ้านดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เช้านี้ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ้านดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์คณะกรรมและคณะทำงาน นำโดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เข้าศึกษาดูงาน อบต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์คณะกรรมและคณะทำงาน นำโดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เข้าศึกษาดูงาน อบต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
 
13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์
13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์
 
12 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
12 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันนี้ 8 ตุลาคม 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดประชุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเตรียมความพร้อมและรับนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันนี้ 8 ตุลาคม 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดประชุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเตรียมความพร้อมและรับนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง เฉพาะตามจุดที่อุดหนุนการไฟฟ้า) ตามจุดที่มีการแจ้งซ่อมในแต่ละหมู่บ้าน #กองช่าง อบต.บ้านดง
งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง เฉพาะตามจุดที่อุดหนุนการไฟฟ้า) ตามจุดที่มีการแจ้งซ่อมในแต่ละหมู่บ้าน #กองช่าง อบต.บ้านดง
 
งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นพื้นทางเดิม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์ภูพาน - บ้านขุนด่าน ช่วง ที่ 2
งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นพื้นทางเดิม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์ภูพาน - บ้านขุนด่าน ช่วง ที่ 2
 
3 ตุลาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำโรงทานแจกจ่ายสำหรับท่านที่เข้าร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท ประจำปี 2563 ณ วัดพระบาทภูพานคำ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
3 ตุลาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำโรงทานแจกจ่ายสำหรับท่านที่เข้าร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท ประจำปี 2563 ณ วัดพระบาทภูพานคำ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.บ้านดง มอบชุดทำแผล ให้กับ รพ.สต.บ้านดง จำนวน ๒๐๐ ชุด
ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.บ้านดง มอบชุดทำแผล ให้กับ รพ.สต.บ้านดง จำนวน ๒๐๐ ชุด
 
วันนี้กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ (ช่วงบ่าย วันที่ 2 ตุลาคม 63) งานซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลบ้านดง
วันนี้กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ (ช่วงบ่าย วันที่ 2 ตุลาคม 63) งานซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลบ้านดง
 
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงวันให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรอบๆบ่อขยะ
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงวันให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรอบๆบ่อขยะ
 
ภารกิจแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของประชาชน...กองช่าง อบต.บ้านดง พร้อมด้วยงานกฎหมายและคดีฯ ในฐานะ นายช่าง และนายตรวจ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522...ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีพิพาท ร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ กรณีรายดังกล่าวสามารถตกลงแก้ไขให้เป็นการถูกต้องด้วยดี
ภารกิจแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของประชาชน...กองช่าง อบต.บ้านดง พร้อมด้วยงานกฎหมายและคดีฯ ในฐานะ นายช่าง และนายตรวจ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522...ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีพิพาท ร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ กรณีรายดังกล่าวสามารถตกลงแก้ไขให้เป็นการถูกต้องด้วยดี
 
กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตามจุดที่มีการแจ้งซ่อมในแต่ละหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตามจุดที่มีการแจ้งซ่อมในแต่ละหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันนี้ อบต.บ้านดง ร่วมสร้างบุญกุศล กับ คนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านดง นำโดย ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน และชาวบ้านหนองผักแว่น ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการจัดงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อเฉลียว วิชิต ที่จากไปด้วยอาการสงบ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.07 น. สิริอายุ 83 ปี
วันนี้ อบต.บ้านดง ร่วมสร้างบุญกุศล กับ คนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านดง นำโดย ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน และชาวบ้านหนองผักแว่น ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการจัดงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อเฉลียว วิชิต ที่จากไปด้วยอาการสงบ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.07 น. สิริอายุ 83 ปี
 
กิจกรรม 5 ส. กองช่าง อบต.บ้านดง
กิจกรรม 5 ส. กองช่าง อบต.บ้านดง
 
29 กันยายน 2563 ทีมงานชุดเฉพาะกิจ จิตอาสา กองช่าง (พนักงานจ้างเหมาโรงสูบน้ำฯ+ทีมช่าง) ทำความสะอาด ตัดหญ้า ต้นไม้ วัชพืช ที่ขึ้นปกคลุมบริเวณป้ายที่ทำการ บริเวณประตูทางเข้า เพื่อความสะอาด สวยงาม ตามหลักถนนทางเข้าสะอาด หน้าบ้านน่ามอง
29 กันยายน 2563 ทีมงานชุดเฉพาะกิจ จิตอาสา กองช่าง (พนักงานจ้างเหมาโรงสูบน้ำฯ+ทีมช่าง) ทำความสะอาด ตัดหญ้า ต้นไม้ วัชพืช ที่ขึ้นปกคลุมบริเวณป้ายที่ทำการ บริเวณประตูทางเข้า เพื่อความสะอาด สวยงาม ตามหลักถนนทางเข้าสะอาด หน้าบ้านน่ามอง
 
งานติดตั้งป้ายเตือน และงานเกรดปรับเกลี่ยแต่งบดอัดชั้นรองพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์ภูพาน - บ้านขุนด่าน (ช่วงที่2)
งานติดตั้งป้ายเตือน และงานเกรดปรับเกลี่ยแต่งบดอัดชั้นรองพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์ภูพาน - บ้านขุนด่าน (ช่วงที่2)
 
30 กันยายน 2563 ธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดงได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต ม.๓ บ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รายที่ ๑๓๕ ด้วยรักและไมตรีจิต
30 กันยายน 2563 ธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดงได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต ม.๓ บ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รายที่ ๑๓๕ ด้วยรักและไมตรีจิต
 
"#ขยะบุญ #เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม #พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" กิจกรรมรับซื้อขยะ บ้านกุดเชียงมี ม.๘ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๙ ครัวเรือน ขอบน้ำจิตน้ำใจทุกท่านครับ อบต.บ้านดงปันฮักสู่ชุมชน ๓๐ก.ย.๖๓
"#ขยะบุญ #เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม #พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" กิจกรรมรับซื้อขยะ บ้านกุดเชียงมี ม.๘ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๙ ครัวเรือน ขอบน้ำจิตน้ำใจทุกท่านครับ อบต.บ้านดงปันฮักสู่ชุมชน ๓๐ก.ย.๖๓
 
วันที่ 28 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์การส่วนท้องถิ่น
วันที่ 28 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์การส่วนท้องถิ่น
 
วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใบนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใบนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 
งานตีเส้นจราจร ถนนลาดยางสายบ้านขุนด่าน-บ้านทรัพย์ภูพาน (ช่วงที่1 ระยะทาง 835 ม.)
งานตีเส้นจราจร ถนนลาดยางสายบ้านขุนด่าน-บ้านทรัพย์ภูพาน (ช่วงที่1 ระยะทาง 835 ม.)
 
ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่๓ ที่ได้รับงบจาก กองทุนสิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่๓ ที่ได้รับงบจาก กองทุนสิ่งแวดล้อม
 
กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ (วันที่สอง) (ภารกิจเฉพาะกิจ จิตอาสา ลงแรง ร่วมใจ) ซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ ที่ชำรุดเสียหาย บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ (วันที่สอง) (ภารกิจเฉพาะกิจ จิตอาสา ลงแรง ร่วมใจ) ซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ ที่ชำรุดเสียหาย บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
 
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ได้มีการดำเนินการจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และอุบัติเหตุ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ได้มีการดำเนินการจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และอุบัติเหตุ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ
 
กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ (วันที่สอง) ช่วงบ่ายๆ... (ภารกิจเฉพาะกิจ จิตอาสา ลงแรง ร่วมใจ) ซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ ที่ชำรุดเสียหาย บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8,15- บ้านดง หมู่ที่ 2,3
กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ (วันที่สอง) ช่วงบ่ายๆ... (ภารกิจเฉพาะกิจ จิตอาสา ลงแรง ร่วมใจ) ซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ ที่ชำรุดเสียหาย บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8,15- บ้านดง หมู่ที่ 2,3
 
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง และนายทรงวุฒิ พิศพล ประชุมโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม บ้านห้วยทราย หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง และนายทรงวุฒิ พิศพล ประชุมโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม บ้านห้วยทราย หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
ภารกิจกองช่าง อบต.บ้านดง ประจำวันที่ 24 ก.ย.63 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ... ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ข้อ 176) และผู้ควบคุมงาน...ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ข้อ 178) ทำการออกตรวจสอบสถานที่จุดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 1) ระยะทางยาว 835.00 เมตร
ภารกิจกองช่าง อบต.บ้านดง ประจำวันที่ 24 ก.ย.63 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ... ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ข้อ 176) และผู้ควบคุมงาน...ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ข้อ 178) ทำการออกตรวจสอบสถานที่จุดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 1) ระยะทางยาว 835.00 เมตร
 
วันที่ 24 กันยายน 2563 ประชุมปิดงบ สปสช. อบต.บ้านดง ขอบคุณทุกภาคส่วนครับ
วันที่ 24 กันยายน 2563 ประชุมปิดงบ สปสช. อบต.บ้านดง ขอบคุณทุกภาคส่วนครับ
 
กิจกรรมกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำสัปดาห์ (ภารกิจเฉพาะกิจ จิตอาสา ลงแรง ร่วมใจ) ซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำสัปดาห์ (ภารกิจเฉพาะกิจ จิตอาสา ลงแรง ร่วมใจ) ซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันนี้ส่วนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ นำโดย ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วย นางสมพิต ศรีแนน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายโกสิน รัฐวร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านดงและหัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในการเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านดง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
วันนี้ส่วนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ นำโดย ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วย นางสมพิต ศรีแนน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายโกสิน รัฐวร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านดงและหัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในการเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านดง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
 
วันนี้กองช่าง และคณะกรรมการตรวจรับฯ ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 100 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 176 และข้อ 178 งานถนนลาดยางสายขุนด่าน-บ้านทรัพย์ภูพาน งานปูยางแอสฟัลท์คอนกรีต
วันนี้กองช่าง และคณะกรรมการตรวจรับฯ ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 100 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 176 และข้อ 178 งานถนนลาดยางสายขุนด่าน-บ้านทรัพย์ภูพาน งานปูยางแอสฟัลท์คอนกรีต
 
ขอบพระคุณ ท่านกฤตวัฒน์ พงษ์สมบัติ นายกเทศมนตรีตำโนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง และนายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านป่าเปลือย เทพอำนวย ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ขอบพระคุณ ท่านกฤตวัฒน์ พงษ์สมบัติ นายกเทศมนตรีตำโนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง และนายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านป่าเปลือย เทพอำนวย ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
 
วันนี้ จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มดงเห็ด บ้านดง หมู่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันนี้ จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มดงเห็ด บ้านดง หมู่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดง ได้จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านดง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563 วันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และได้ทำความสะอาดห้องน้ำ ศาลาการเปรียญ บริเวณวัดพร้อมถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ แก่เจ้าอาวาสวัดโนนทัน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดง ได้จัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านดง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563 วันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และได้ทำความสะอาดห้องน้ำ ศาลาการเปรียญ บริเวณวัดพร้อมถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ แก่เจ้าอาวาสวัดโนนทัน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563 สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดง วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2563 สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดง วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย
 
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันนี้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ดูความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 (สายบ้านขุนด่าน เชื่อมบ้านทรัพย์ภูพาน) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 835.00 เมตร งาน Prime Coat เพื่อเตรียมปูชั้นผิวทาง (Asphalt Concrete) หนาเฉลี่ย 4 เซนติเมตร
วันนี้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงพื้นที่ดูความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 (สายบ้านขุนด่าน เชื่อมบ้านทรัพย์ภูพาน) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 835.00 เมตร งาน Prime Coat เพื่อเตรียมปูชั้นผิวทาง (Asphalt Concrete) หนาเฉลี่ย 4 เซนติเมตร
 
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 แก่ประชาชน บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 แก่ประชาชน บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ อบต.บ้านดง น้อมกราบถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณ #พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ อบต.บ้านดง น้อมกราบถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณ #พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
 
#ขยะบุญ #เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม #พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" กิจกรรมรับซื้อขยะ บ้านดง ม.๒ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๗ ครัวเรือน ขอบน้ำจิตน้ำใจทุกท่านครับ อบต.บ้านดงปันฮักสู่ชุมชน ๑๖ ก.ย.๖๓
#ขยะบุญ #เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม #พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" กิจกรรมรับซื้อขยะ บ้านดง ม.๒ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๗ ครัวเรือน ขอบน้ำจิตน้ำใจทุกท่านครับ อบต.บ้านดงปันฮักสู่ชุมชน ๑๖ ก.ย.๖๓
 
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ กิจกรรมประจำสัปดาห์ กองช่าง อบต.บ้านดง วันที่สองในรอบสัปดาห์...กับทีมเฉพาะกิจจิตอาสาพาช่วยซ่อม...
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ กิจกรรมประจำสัปดาห์ กองช่าง อบต.บ้านดง วันที่สองในรอบสัปดาห์...กับทีมเฉพาะกิจจิตอาสาพาช่วยซ่อม...
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 - บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 กำลังดำเนินการก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สัญจรโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน!!! ด้วยความปรารถนาดีจาก "องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง"
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 - บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 กำลังดำเนินการก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สัญจรโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน!!! ด้วยความปรารถนาดีจาก "องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง"
 
๙ กันยายน ๒๕๖๓ วันนี้โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
๙ กันยายน ๒๕๖๓ วันนี้โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
#ภารกิจวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ต้อนรับกองทุน สปสช.ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุน สปสช. และธนาคารขยะรีไซเคิล อบต.บ้านดง นำโดย นายทรงวุฒิ พิศพล และคณะ #หน้าที่คือธรรมะ#ขอบคุณทุกๆท่านครับ และ #ขอบน้ำจิตน้ำใจทีมงานที่มาร่วมต้อนรับด้วยกัน
#ภารกิจวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ต้อนรับกองทุน สปสช.ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุน สปสช. และธนาคารขยะรีไซเคิล อบต.บ้านดง นำโดย นายทรงวุฒิ พิศพล และคณะ #หน้าที่คือธรรมะ#ขอบคุณทุกๆท่านครับ และ #ขอบน้ำจิตน้ำใจทีมงานที่มาร่วมต้อนรับด้วยกัน
 
๒๑สิงหาคม๒๕๖๑ ม่วนขนาด (หมอเว้าบ่แม่นหมอลำเด้อพี่น้อง๕๕) ณ ทต.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ปลูก๒อย่าง(นิสัยปลอดขยะ/นิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม) สร้าง๒อย่าง(มุมคัดแยกขยะ/บ่อย่อยขยะอินทรีย์และปุ๋ยหมัก) ขอบพระคุณเครือข่ายขยะบุญทุกท่านครับ
๒๑สิงหาคม๒๕๖๑ ม่วนขนาด (หมอเว้าบ่แม่นหมอลำเด้อพี่น้อง๕๕) ณ ทต.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ปลูก๒อย่าง(นิสัยปลอดขยะ/นิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม) สร้าง๒อย่าง(มุมคัดแยกขยะ/บ่อย่อยขยะอินทรีย์และปุ๋ยหมัก) ขอบพระคุณเครือข่ายขยะบุญทุกท่านครับ
 
"จงเริ่มต้นทุกสิ่งอย่าง ที่ตัวเรา" วันนี้ อบต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรพิเศษ โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs และการบริหารจัดดารขยะเปียกในครัวเรือน ณ ห้องประชุม อบต.โคกสี ครับ ๑ ก.ย.๒๕๖๓
"จงเริ่มต้นทุกสิ่งอย่าง ที่ตัวเรา" วันนี้ อบต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรพิเศษ โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs และการบริหารจัดดารขยะเปียกในครัวเรือน ณ ห้องประชุม อบต.โคกสี ครับ ๑ ก.ย.๒๕๖๓
 
"จงเริ่มต้นทุกสิ่งอย่าง ที่ตัวเรา" อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรพิเศษ โครงการกำจัดขยะเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรค ณ บ้านโนนจิก ม.๖ ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ครับ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
"จงเริ่มต้นทุกสิ่งอย่าง ที่ตัวเรา" อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรพิเศษ โครงการกำจัดขยะเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรค ณ บ้านโนนจิก ม.๖ ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ครับ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
ขอบพระคุณท่านรัชชพล คำอ้อ ปลัดอาวุโสอำเภออุบลรัตน์ /ท่านปลัดอำเภออุบลรัตน์ ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง โดยมีนายทรงวุฒิ พิศพล และทีมร่วมต้อนรับ ครับ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ขอบพระคุณท่านรัชชพล คำอ้อ ปลัดอาวุโสอำเภออุบลรัตน์ /ท่านปลัดอำเภออุบลรัตน์ ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง โดยมีนายทรงวุฒิ พิศพล และทีมร่วมต้อนรับ ครับ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
ขอบคุณน้องๆนศพ.รามาฯปี4 ร่วมกับ รพ.อุบลรัตน์ ที่เชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร โครงการแก้ปัญหาขยะในชุมชนบ้านนาคำ โดยจัดอบรมให้ความรู้การแยกขยะต้นทาง (ช่วงบ่าย๓ ๒๙ส.ค.๖๑)น้องๆตาฮัก
ขอบคุณน้องๆนศพ.รามาฯปี4 ร่วมกับ รพ.อุบลรัตน์ ที่เชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร โครงการแก้ปัญหาขยะในชุมชนบ้านนาคำ โดยจัดอบรมให้ความรู้การแยกขยะต้นทาง (ช่วงบ่าย๓ ๒๙ส.ค.๖๑)น้องๆตาฮัก
 
๑ ก.ย.๖๑(เสาร์)ขอบพระคุณ บ้านโนนจิกเและ อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรค (แจกชุดจัดการขยะอินทรีย์ "ถังกะต่า ฆ่าขยะ") เครือข่ายขยะบุญต่อบุญเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม
๑ ก.ย.๖๑(เสาร์)ขอบพระคุณ บ้านโนนจิกเและ อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรค (แจกชุดจัดการขยะอินทรีย์ "ถังกะต่า ฆ่าขยะ") เครือข่ายขยะบุญต่อบุญเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม
 
๑ ก.ย.๖๑(เสาร์)ขอบพระคุณ บ้านภูคำเบ้าและ อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรค (แจกชุดถุงผ้ากะแง่งแบ่งขยะ) เครือข่ายขยะบุญต่อบุญเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม
๑ ก.ย.๖๑(เสาร์)ขอบพระคุณ บ้านภูคำเบ้าและ อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรค (แจกชุดถุงผ้ากะแง่งแบ่งขยะ) เครือข่ายขยะบุญต่อบุญเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม
 
วันนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มอบหมายให้นิติกรพร้อมด้วยนักวิชาการเกษตรร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจดูปัญหาน้ำประปามีกลิ่นเหม็นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป ที่บ้านหนองแต้ หมู่ ๖ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มอบหมายให้นิติกรพร้อมด้วยนักวิชาการเกษตรร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจดูปัญหาน้ำประปามีกลิ่นเหม็นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป ที่บ้านหนองแต้ หมู่ ๖ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
๒ ก.ย.๖๐ ท่านนายกอดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน(อบต.บ้านดง) และนายทรงวุฒิ พิศพล ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะต้นทาง (๖ตำบลในอำเภออุบลรัตน์)
๒ ก.ย.๖๐ ท่านนายกอดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน(อบต.บ้านดง) และนายทรงวุฒิ พิศพล ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะต้นทาง (๖ตำบลในอำเภออุบลรัตน์)
 
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
 
โครงการส่งเสริมอาชีพ "การทำดอกไม้จันทร์ เหรียญโปรยทาน ยาหม่อง ยาดม พิมพ์เสนน้ำ และน้ำมันไพล" ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมอาชีพ "การทำดอกไม้จันทร์ เหรียญโปรยทาน ยาหม่อง ยาดม พิมพ์เสนน้ำ และน้ำมันไพล" ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
31 สิงหาคม 2563 ตัวเเทนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์
31 สิงหาคม 2563 ตัวเเทนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์
 
องค์การบ่ริหารตำบลบ้านดงได้จัดโครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
องค์การบ่ริหารตำบลบ้านดงได้จัดโครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงร่วมกับผู้นำชุมชน ได้ออกพื้นที่ดูความคืบหน้าซ่อมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย นายกองลี แสนคำภา หมู่ ๑๒ บ้านบ่อเหนือ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และนางสุภาพ รังคะวงษ์ หมู่ ๓ บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงร่วมกับผู้นำชุมชน ได้ออกพื้นที่ดูความคืบหน้าซ่อมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย นายกองลี แสนคำภา หมู่ ๑๒ บ้านบ่อเหนือ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และนางสุภาพ รังคะวงษ์ หมู่ ๓ บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงร่วมกับผู้นำชุมชน ได้ออกพื้นที่ดูความคืบหน้าซ่อมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย นายกองลี แสนคำภา หมู่ ๑๒ บ้านบ่อเหนือ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และนางสุภาพ รังคะวงษ์ หมู่ ๓ บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงร่วมกับผู้นำชุมชน ได้ออกพื้นที่ดูความคืบหน้าซ่อมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ราย นายกองลี แสนคำภา หมู่ ๑๒ บ้านบ่อเหนือ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และนางสุภาพ รังคะวงษ์ หมู่ ๓ บ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋า บ้านดง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลนัตน์ จังหวัดขอนแก่น
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋า บ้านดง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลนัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานชลประทานระบบท่อ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานชลประทานระบบท่อ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
การติดตามผมการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มทอเสื่อกก บ้านดง หมู่ที่ ๓ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
การติดตามผมการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มทอเสื่อกก บ้านดง หมู่ที่ ๓ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศุกดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศุกดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
โครงการ ใกล้ชิด ใกล้ใจ ใส่ใจดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
โครงการ ใกล้ชิด ใกล้ใจ ใส่ใจดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
๒๘ม.ค.๖๓ประชุมติดตามการดำเนิงานของจิตอาสาใกล้ชิดใกล้ใจ ใส่ใจดูแล ตั้งแต่ตั้งครรภ์ ยันเชิงตะกอน ทั้งนี้ ท่าน จ.ส.อ. อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ให้เกียรติเปิดประชุมและ มอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา "ใกล้ชิดใกล้ใจ" ครับ
๒๘ม.ค.๖๓ประชุมติดตามการดำเนิงานของจิตอาสาใกล้ชิดใกล้ใจ ใส่ใจดูแล ตั้งแต่ตั้งครรภ์ ยันเชิงตะกอน ทั้งนี้ ท่าน จ.ส.อ. อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ให้เกียรติเปิดประชุมและ มอบเกียรติบัตรแก่จิตอาสา "ใกล้ชิดใกล้ใจ" ครับ
 
มอบถังขยะติดเชื้อให้ ม.๗,ม.๙,ม.๑๐,ม.๑๑,ม.๑๔ พร้อมสาธิตวิธีเก็บหน้ากากอนามัย
มอบถังขยะติดเชื้อให้ ม.๗,ม.๙,ม.๑๐,ม.๑๑,ม.๑๔ พร้อมสาธิตวิธีเก็บหน้ากากอนามัย
 
โครงการปลูกป่าและปล่อยพันธ์ปลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น
โครงการปลูกป่าและปล่อยพันธ์ปลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น
 
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน สตรี และประชาชนทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น “การตัดผมชาย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน สตรี และประชาชนทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น “การตัดผมชาย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 
ขอบพระคุณโรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล และทีม เป็นวิทยากรการจัดการขยะที่ต้นทางในโรงเรียน ขอบพระคุณ ทต.โนนศิลา เครือข่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พี่วราภรณ์ พลมะณี
ขอบพระคุณโรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล และทีม เป็นวิทยากรการจัดการขยะที่ต้นทางในโรงเรียน ขอบพระคุณ ทต.โนนศิลา เครือข่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พี่วราภรณ์ พลมะณี
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านดง ระหว่างวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2563 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหสัดขอนแก่น
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านดง ระหว่างวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2563 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหสัดขอนแก่น
 
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอุบลรัตน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานประเพณีตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ วันที่ ๒๐-๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ อำเภออุบบรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอุบลรัตน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานประเพณีตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ วันที่ ๒๐-๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ อำเภออุบบรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานรวมถึงพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานรวมถึงพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่"ของศูนย์เด็กเล็ก"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่"ของศูนย์เด็กเล็ก"ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ"จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น"องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบ่ริหารส่วนตำบลบ้านดง (ฝึกอบรมวันสุดท้าย)
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ"จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น"องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบ่ริหารส่วนตำบลบ้านดง (ฝึกอบรมวันสุดท้าย)
 
ปฏิบัติการ"จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมองค์การบ่ริหารส่วนตำบลบ้านดง(อบรมวันที่2)
ปฏิบัติการ"จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมองค์การบ่ริหารส่วนตำบลบ้านดง(อบรมวันที่2)
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ"จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น"องค์การบริหารส่วนตำบบบ้านดง อำเภออุบบรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ระหว่สงวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓(อบรมวันที่1)พิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ"จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น"องค์การบริหารส่วนตำบบบ้านดง อำเภออุบบรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ระหว่สงวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓(อบรมวันที่1)พิธีเปิด
 
โครงการสานฝันหนูน้อยคนเก่ง วันศุกร์ ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
โครงการสานฝันหนูน้อยคนเก่ง วันศุกร