องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
แผนงานและงบประมาณ
 
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย 2565
 
คำแถลงงบประมาณประกอบรายรับ 2565
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
รายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (แบบ ปค.4)
 
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561)
 
เรื่องแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี รอบเดือน ตุลาคม 2561
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ณ วันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
 
เรื่องแผนการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ. 2562-2564 อบต.บ้านดง
 
รายงานแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง 2561
 
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564)ประจำปี 2561 รอบเดือน เมษายน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
 
เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐