องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561