องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
การประชุมสภา
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กันยายัน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง