องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศจาก อบต.
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)