องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศจาก อบต.
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น