องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศจาก อบต.
 
ประกาศมาตรการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช่กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ