องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศจาก อบต.
 
ประกาศ...เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ประกาศ...บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564