องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
E-service
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
331
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8256
ผู้เข้าชมทั้งหมด
301765
 
ประกาศจาก อบต.
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564
 
ประกาศ...เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ประกาศ...เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
 
ประกาศ...เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
 
ประกาศ...เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ประกาศ...เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๔
 
ประกาศ...เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
ประกาศเรื่องการออกรับบริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2563
 
ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ประจำปี 2563
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563
 
ประกาศ...เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2561
 
ประกาศ...เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศ...เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่12/2563
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
มอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 26
 
มอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558
 
แผนจัดการองค์ความรู้ KM action plan
 
แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิณและเจ้าพนักงานสำรวจ
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562
 
ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2562
 
ประกาศ การยื่นแบบและชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2562
 
ประกาศ การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 
ประกาศ ออกรับบริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2562
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชส่วนท้องถิ่น
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชส่วนท้องถิ่น
 
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส
 
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗