องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศจาก อบต.
 
ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565
 
ประกาศมาตรการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช่กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 
ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564
 
นโยบายมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการกำหนดเขตปลอดบุหรี่
 
ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ
 
ประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA)
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2565
 
มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA)
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
้่มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Prlicy)
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 
ขออนุมัติประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านดง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ๒๕๖๔
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564
 
ประกาศ...เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ประกาศ...เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
 
ประกาศ...เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
 
ประกาศ...เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ประกาศ...เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๔
 
ประกาศ...เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
ประกาศเรื่องการออกรับบริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2563
 
ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ประจำปี 2563
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563
 
ประกาศ...เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2561
 
ประกาศ...เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศ...เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่12/2563
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
มอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี2561-2563) ปรับปรุงครั้งที่ 26
 
มอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558
 
แผนจัดการองค์ความรู้ KM action plan
 
แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิณและเจ้าพนักงานสำรวจ
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
 
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562
 
ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2562
 
ประกาศ การยื่นแบบและชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2562
 
ประกาศ การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 
ประกาศ ออกรับบริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปี 2562
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชส่วนท้องถิ่น
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชส่วนท้องถิ่น
 
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส
 
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗