องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
 
ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น "ฉบับใหม่"
 
                เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยระเบียบฯนี้่ ได้แก้ไขและกำหนดหลักเกณ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ทั้งในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ อำนวยการท้องถิ่น และบริหารท้องถิ่น ให้เหมาะสมและสอดคล้องในปัจจุบัน

                ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาพร้อมอัตราเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง , อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ , แบบรายงานการเดินทาง และเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นต้นไป


ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ลิ้งนี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/178/2.PDF