องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
 
ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
 
>>ระเบียบค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 3 ปี59