องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
 
เรื่อง สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ (กั้นห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง)
 
ไฟล์ดาวน์โหลด>>> โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ (กั้นห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง)