องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
 
เปิดเผยราคากลาง ปีงบประมาณ 2563
 
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านห้วยทรายเหนือ หมูที่ ๑๔ (ซอยหน้าวัดป่ามัชฉิมวัลย์) ช่วงที่ 1
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านบ้านบ่อเหนือ ม.12 (สายสวนสุนันท์ เกษสุภะ - สวนนางวรรณศรี พิมพ์ทุมมา)
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านบ้านบ่อเหนือ ม.12 (สายสวนนางวิรัตน์น์ ผิวพรรณ - สวนนางอ่อนศรี ผิวพรรณ)
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านบ้านบ่อ,บ้านบ่อกลาง ม.4,13 (ซอยวัดป่าพุทธภูมิ)
 
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๖ (เชื่อมต่อถนน ค.ส.ล. เดิม สายข้างโรงเรียนบ้านหนองแต้)
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 (สายหลังโรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน)
 
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. บ้านบ่อ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านดง หมู่ที่ ๓ (เชื่อมต่อถนน ค.ส.ล. เดิม จากสี่แยกทางเข้าวัดบึงไทร - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓)
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. บ้านบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
รายงานผลและขอความเห็นชอบการใช้ราคากลางดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน ม.1 (สายบ้านขุนด่านเชื่อมบ้านทรัพย์ภูพาน)
 
รายงานผลและขอความเห็นชอบการใช้ราคากลางดำเนินสายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 (สายแยกทางหลวงหมายเลข 4049 บ้านทรัพย์ภูพาน-บ้านขุนด่าน)
 
สรุปโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 6 (เชื่อต่อถนน ค.ส.ล. เดิม สายข้างโรงเรียนบ้านหนองแต้)
 
สรุปโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านดง - กุดเชียงมี(เชื่อมต่อถนนสาย ค.ส.ล. เดิม)
 
สรุปโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ ๑ (ซอยหลังวัดอุตสาหะ)
 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านดง – บ้านกุดเชียงมี ( เชื่อมต่อถนน ค.ส.ล. เดิม )
 
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น