องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
 
เปิดเผยราคากลาง ปีงบประมาณ 2564
 
โครงการก่องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๕-๐๔ สายบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่๑๕ ถึง บ้านดง หมู่ที่๒
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ ๑๐ (สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๙ บ้านทรัพย์ภูพาน-บ้านขุนด่าน)
 
โครงการจัดตํ้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล โรงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน สายบ้านดง หมู่ที่ 2 (สายบ้านดง - บ้านกุดเชียงมี จากทางเข้าหมู่บ้านถึงหัวมุมโค้ง)
 
สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 (เส้นหลังหมู่บ้าน จากโรงเรียนทรัพย์ภูพานฯ ถึงโรงงานปลาร้าฯ)
 
ก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๔๕-๐๔ สายบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ ๑๕ ถึง บ้านดง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น