องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
สขร_1
 
** ปีงบประมาณ 2561
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 29 เดือนธันวาคม 2560
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2560
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560