องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
รายงานการเงินประจำเดือน
 
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565
 
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564
 
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564
 
แผนการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปีงบประมาณ 2565
 
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2562
 
รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 
รายงานประจำเดือนตุลาคม 2562
 
รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
รายงานประจำเดือนเมษายน 2562
 
รายงานประจำเดือนมีนาคม 2562
 
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
รายงานประจำเดือนมกราคม 2562
 
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2561
 
รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 
รายงานประจำเดือนตุลาคม 2561