องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการมารับบริการของผู้เสียภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)