องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการรายงานผลการแก้ไขปัญหา
สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการมารับบริการของกองช่าง อบต.บ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการมารับบริการของผู้เสียภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ