องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ความพึงพอใจในการบริการ
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(รอบ6 เดือน ต.ต.61-มี.ค.62)