องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ความพึงพอใจในการบริการ
 
รายงานผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)
 
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(รอบ6 เดือน ต.ต.61-มี.ค.62)
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงค์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ6 เดือน (ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)