องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
**ขออนุมัติประกาศผลการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
**รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)