องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
 
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง