องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
อำนาจหน้าที่กองคลัง
 
มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานงบประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานงบประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานงบประจำเดือนตุลาคม 2564
รายงานงบประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานงบประจำเดือนธันวาคม 2564
งบแสดงฐานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบแสดงฐานนะการเงิน ไตรมาส2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาส2)ปีงบประมาณ พ.ศ.2565