องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
อำนาจหน้าที่กองการศึกษา
 
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง