องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
การจักทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565