องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประวัติ อบต.
 
ประวัติตำบลบ้านดง  เป็นตำบลหนึ่งของอำเภออุบลรัตน์ เดิมพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเขตการปกครองของอำเภอน้ำพอง ต่อมาเมื่อในปี พ.ศ. 2540 ได้มีพ่อค้าและประชาชนโดยทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลบ้านดง ตำบลโคกสูง และตำบลนาคำ ได้ทำเรื่องขอตั้งอำเภอขึ้นบริเวณกึ่งกลางของท้องที่ทั้ง 3 ตำบล คือ ตำบลที่เรียกว่าพองหนีบ ซึ่งเป็นบริเวณที่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2517 ทางราชการโดยกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้น โดยแบ่งเขตการปกครองแยกจากอำเภอน้ำพองบางตำบล คือ ตำบลโคกสูง ตำบลบ้านดงและตำบลนาคำ ตั้งเป็นกิ่งอำเภออุบลรัตน์ เพราะสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับเขื่อนอุบลรัตน์ ต่อมาทางราชการได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2522 ตำบลบ้านดง             ได้อยู่ในเขตปกครองของอำเภออุบลรัตน์จนถึงปัจจุบัน
 
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต    ตำบลบ้านดงตั้งอยู่ในเขตอำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของจังหวัดขอนแก่น  ห่างจากที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์  2  กิโลเมตร  จังหวัดขอนแก่น  52  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ  96  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  60,000  ไร่
 
          อาณาเขต   มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
§  ทิศเหนือ          จรดกับตำบลนาคำ  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น
§  ทิศใต้             จรดกับตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น
§  ทิศตะวันออก     จรดกับตำบลสะอาด  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
§  ทิศตะวันตก      จรดกับตำบลบ้านค้อ  อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ของตำบลบ้านดงอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ระดับ 200-400 เมตร ความสูงจากพื้นที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยทางทิศตะวันตกเป็นภูเขา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ บริเวณต่ำสุดของพื้นที่อยู่ตามแนวขนานกับลำห้วยซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำพอง ลักษณะเป็นภูมิประเทศแบ่งเป็น 4 บริเวณ คือ ภูเขาลูกคลื่นลอนตื้น ที่ราบและที่ลุ่มลำห้วย ดังนี้
1.2.1 บริเวณภูเขา อยู่ทางด้านตะวันตกของพื้นที่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางมากกว่า 250 เมตร ขึ้นไปจนถึง 400 เมตร ภูเขาที่ว่านี้เรียกว่า ภูเขาภูพานคำ ส่วนตอนบนลงสู่ตอนล่างของภูเขามีความลาดชันมาก ทำให้มีการชะล้างหน้าดินและการพันทลายของดินอีกด้วยภูเขาดังกล่าวนี้เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยต่าง ๆ เช่นลำห้วยคุมมุมลำห้วยทราย ลำห้วยคำปลาหลายและลำห้วยหัวคาน
1.2.2 บริเวณลูกคลื่นลอนตื้น  จากแผนที่ภูมิประเทศของตำบลบ้านดง จะเห็นได้ว่าเป็นภูมิประเทศของตำบลเป็นที่ราบลุ่มสลับกับลูกคลื่นลอนตื้น ซึ่งลูกคลื่นลอนตื้นนี้พาดผ่านจากทิศตะวันตกเฉียง
เหนือมาทางทิศใต้ของตำบล มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 150-200 เมตร อยู่ถัดจากบริเวณภูเขาเป็นลักษณะลูกคลื่นลอนตื้นสลับกับที่ราบหรือเป็นที่นาสลับไร่ บริเวณลูกคลื่นนี้เกษตรกรนิยมใช้เป็นพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติและมีการปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ยูคาลิปตัส สักทอง ประดู่ ยางพารา เป็นต้น ส่วนบริเวณตอนล่างส่วนที่เป็นลูกคลื่นเกษตรกรใช้ทำนา
1.2.3  บริเวณพื้นที่ลุ่มริมลำห้วยอยู่บริเวณตามที่ลำห้วยไหลผ่าน มี 2 บริเวณ คือ บริเวณลำห้วยทราย บริเวณนี้อยู่ระหว่างเขตบ้านหนองแต้ต่อกับเขตบ้านห้วยทราย มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ มีพื้นที่ลาดต่ำลงไปยังแม่น้ำพองและบริเวณริมห้วยคุมมุมซึ่งมีเขตติดต่อระหว่างบ้านกุดเชียงมีกับบ้านหนองแต้
 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูฝน       โดยทั่วไปจะมีฝนตกเพียงเล็กน้อย  แต่จะตกในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม                     
ฤดูหนาว   อากาศหนาวจัดระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม
ฤดูร้อน     อากาศร้อนอบอ้าว และจะแล้งมากช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

1.4 ลักษณะของดิน  มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายแทบทุกแห่งในพื้นที่  เหมาะสมกับการทำไร่ทำนาและการเพาะปลูก