องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565