องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี2564-2566) ปรับโครงสร้าง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี2564-2566)