องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA)