องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565