องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
วิสัยทัศน์
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

“ชุมชนน่าอยู่ ประชาคมเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”