องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
กู้ชีพ กู้ภัย
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
 
ภาพกิจกรรมอบรมกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ้านดง
ภาพกิจกรรมอบรมกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ้านดง
 
ภาพกิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
ภาพกิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง