องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
งบแสดงฐานะการเงิน
 
ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส(4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส(3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส(2) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส(1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565