องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ข้อมูลของผู้แจ้ง
เลขบัตรประชาชน
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์

รายละเอียดการแจ้งเบาะแส
ข้อกล่าวหา
รายละเอียดพฤติการณ์ตามข้อกล่าวหา
เอกสารแนบ


หมายเหตุ

1. กรุณากรอกข้อมูลผู้แจ้งให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายงานผลการดำเนินการให้ท่านทราบ

2. กรุณาระบุรายละเอียดการแจ้งเบาะแสให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อไป