องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ติดต่อ อบต.บ้านดง :สำนักปลัด ,กองช่าง, กองคลัง 043-306-864 :กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 043-306-865 : ป้องกันฯ บ้านดง (กู้ชีพ)043-306-863
ข้อมูลทั้งหมด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เชิญชวน เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง ได้เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-4 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 17...
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาการรับสม...
ประกาศ..ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
ITA
ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ
ประกาศจาก อบต. ทั้งหมด
ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมา...
ประกาศมาตรการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช่กฎหมาย...
ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
ประกาศ ยกเลิก โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทา...
ประกาศ...เรื่องเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวด...
ประกาศ...เรื่อง ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการ...
ประกาศ...เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน...
ประกาศ...เรื่อง รายงานผลพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ...
จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน : นายก อบต.บ้านดง
นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ : รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด
ร้องทุกข์สมุดเยี่ยมกระดานสนทนา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลประชาสัมพันธ์พัสดุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านดง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลที่พัก
สถานที่ควรรู้
ข้อมูลทั้งหมด
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายสุภาพ แนวเงินดี ประธานชมรมผู้สูงอายุ เข้ารับประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เกรด A ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหา...
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 มีครัวเรือนสมาชิกธนาคารขยะร่วมขายขยะทั้งสิ้น จำนวน 116 ครัวเรือน
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง ได้ออกรับซื้...
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ณ สถานที่ล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์ก...