องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ติดต่อ อบต.บ้านดง :สำนักปลัด ,กองช่าง, กองคลัง 043-306-864 :กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 043-306-865 : ป้องกันฯ บ้านดง (กู้ชีพ)043-306-863
ข้อมูลทั้งหมด
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เชิญชวน เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง ได้เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-4 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 17...
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาการรับสม...
ประกาศ..ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
ITA
ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ
ประกาศจาก อบต. ทั้งหมด
ประกาศมาตรการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับการใช่กฎหมาย...
ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564
นโยบายมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการกำหนดเขตปลอดบุหร...
ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะด...
ประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
ประกาศ ยกเลิก โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทา...
ประกาศ...เรื่องเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวด...
ประกาศ...เรื่อง ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการ...
ประกาศ...เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน...
ประกาศ...เรื่อง รายงานผลพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ...
จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน : นายก อบต.บ้านดง
นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ : รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด
ร้องทุกข์สมุดเยี่ยมกระดานสนทนา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลประชาสัมพันธ์พัสดุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านดง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลที่พัก
สถานที่ควรรู้
ข้อมูลทั้งหมด
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นำโดย จ่าสิบเอก อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง พร้อมคณะผู้บริหาร ออกนิเทศงานกองทุนกลักประกันสุขภาพฯ การสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นำโดย จ่าสิบเอก อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์ก...
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นำโดย จ่าสิบเอก อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นำโดย จ่าสิบเอก อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์ก...
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และพระครู วิริยธรรมโสภณ เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต 2 เจ้าอาวาสวัดอุตสาหะ บ้านขุนด่าน  ครูกศน. รพ.สต.คำปลาหลายและ รพ.สต.บ้านดง จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดงรุ่นที่ 3/2565 ครั้งที่ 4-5 เรื่องหลักศาสนาในชีวิตประจำวัน สมาธิวิปัสสนา สุขภาวะองค์รวมกับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย และการออกกำลังกายกิจกรรมเข้าจังหวะ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์ก...