องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ติดต่อ อบต.บ้านดง :สำนักปลัด ,กองช่าง, กองคลัง 043-306-864 :กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 043-306-865 : ป้องกันฯ บ้านดง (กู้ชีพ)043-306-863
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง ได้เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-4 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 17...
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาการรับสม...
ประกาศ..ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
ประชาสัมพันธ์โครงการวางระบบการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้ระดับสากล กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภออุบลรัตน์ โดยทีมที่ปรึกษา ดร.อรอนงค์ ล่วนรักษ์
ITA
ประกาศจาก อบต. ทั้งหมด
ประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง นโยบายการบริหา...
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง...
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ...
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
ประกาศ ยกเลิก โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทา...
ประกาศ...เรื่องเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวด...
ประกาศ...เรื่อง ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการ...
ประกาศ...เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน...
ประกาศ...เรื่อง รายงานผลพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ...
จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน : นายก อบต.บ้านดง
นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ : รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด
ร้องทุกข์สมุดเยี่ยมกระดานสนทนา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลประชาสัมพันธ์พัสดุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านดง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลที่พัก
สถานที่ควรรู้
ข้อมูลทั้งหมด
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11 มีครัวเรือนร่วมขายขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น จำนวน 25 ครัวเรือน #ขอบคุณชาวบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 11
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดงได้อ...
ประชาสัมพันธ์  โครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเด็กเล็กรายใหม่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่สถานศึกษา ศูน...
ความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ. 145-41 บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดง (สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 – บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 675.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,725 ตารางเมตร  วงเงินค่าก่อสร้าง 2,830,000 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 30....ณ วันที่...16 พฤษภาคม 2565
ความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ. ...