โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  |  ผู้บริหาร  |  ส่วนราชการ  |  สมาชิกสภา  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
นายคณิง จุ้มใหญ่ : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นายคณิง จุ้มใหญ่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
064-1268648
นายประชิด  สิงห์น้อย : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นายประชิด สิงห์น้อย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
081-7991617
นายไกรสิทธิ์ คำโมง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นายไกรสิทธิ์ คำโมง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
087-0123645
นางกุหลาบ ฐานะ : สมาชิกสภา อบต. ม. 1
นางกุหลาบ ฐานะ
สมาชิกสภา อบต. ม. 1
 
080-7634595
นายสำรวย ฐานะ : สมาชิกสภา อบต. ม. 2
นายสำรวย ฐานะ
สมาชิกสภา อบต. ม. 2
 
064-6259435
นางบัวพอง สีที : สมาชิกสภา อบต. ม. 3
นางบัวพอง สีที
สมาชิกสภา อบต. ม. 3
 
082-8543256
นายยอดดอย เหลาสะอาด : สมาชิกสภา อบต. ม. 4
นายยอดดอย เหลาสะอาด
สมาชิกสภา อบต. ม. 4
 
090-7278285
นายวิทูร คำโมง : สมาชิกสภา อบต. ม. 5
นายวิทูร คำโมง
สมาชิกสภา อบต. ม. 5
 
088-4667187
นายสมพร สุวอ : สมาชิกสภา อบต. ม. 6
นายสมพร สุวอ
สมาชิกสภา อบต. ม. 6
 
096-7078705
นายคนิต ทะเจริญ : สมาชิกสภา อบต. ม. 7
นายคนิต ทะเจริญ
สมาชิกสภา อบต. ม. 7
 
063-5124044
นายเสริญ คลังกลาง : สมาชิกสภา อบต. ม. 8
นายเสริญ คลังกลาง
สมาชิกสภา อบต. ม. 8
 
098-6491483
นางสาวอริสรา โพธิ์สอน : สมาชิกสภา อบต. ม. 9
นางสาวอริสรา โพธิ์สอน
สมาชิกสภา อบต. ม. 9
 
083-5638133
นายชาชาญ ก้อมชัยภูมิ : สมาชิกสภา อบต. ม. 11
นายชาชาญ ก้อมชัยภูมิ
สมาชิกสภา อบต. ม. 11
 
082-3783689
นายบรรจง โคตรพันธ์ : สมาชิกสภา อบต. ม. 12
นายบรรจง โคตรพันธ์
สมาชิกสภา อบต. ม. 12
 
063-2433714
นายสมพงษ์ อรรคฮาต : สมาชิกสภา อบต. ม. 14
นายสมพงษ์ อรรคฮาต
สมาชิกสภา อบต. ม. 14
 
085-9276393