โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  |  ผู้บริหาร  |  ส่วนราชการ  |  สมาชิกสภา  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนริศรา วงษ์ธานี : หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนริศรา วงษ์ธานี
หัวหน้าสำนักปลัด
 
097-4659153
นางสาวพรวลัย สรรพอาษา : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพรวลัย สรรพอาษา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเมล็ด ทัพซ้าย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเมล็ด ทัพซ้าย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายนิรุทธ์ คเณสุข : เจ้าพนักงานป้องกัน       และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายนิรุทธ์ คเณสุข
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธวัชชัย สาจันทึก : นิติกรปฏิบัติการ
นายธวัชชัย สาจันทึก
นิติกรปฏิบัติการ
นายนิธิทัศน์ น้อยพาลี : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายนิธิทัศน์ น้อยพาลี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายกรวีร์ นามวงค์ : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกรวีร์ นามวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเนตรนภา วิเชียรดี : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวเนตรนภา วิเชียรดี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายสมประสงค์ แสงลี : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสมประสงค์ แสงลี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสุชาดา  ป้องจันทร์ : นักพัฒนาชุมชน
นางสุชาดา ป้องจันทร์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวธัญลักษณ์ อินทร์ภู่ : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธัญลักษณ์ อินทร์ภู่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธันวาพร ศรีสม : ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวธันวาพร ศรีสม
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายศักดิ์ชัย ก้อมชัยภูมิ : พนักงานขับรถยนต์
นายศักดิ์ชัย ก้อมชัยภูมิ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวภัทราวรรณ รัฐวร : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวภัทราวรรณ รัฐวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุพล สาราษฎร์ : คนงานทั่วไป
นายสุพล สาราษฎร์
คนงานทั่วไป
นายพิบูลย์ ผดุงโภคสูริย์ : แม่บ้าน
นายพิบูลย์ ผดุงโภคสูริย์
แม่บ้าน
นายสุนันท์ ศรีภูธร : พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)
นายสุนันท์ ศรีภูธร
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)
นายธงชัย ภิญโญภัญ : พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ)
นายธงชัย ภิญโญภัญ
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ)
นางสาวอัจฉรา รัฐวร : ภารโรง
นางสาวอัจฉรา รัฐวร
ภารโรง