โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  |  ผู้บริหาร  |  ส่วนราชการ  |  สมาชิกสภา  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวธิชาภรณ์  นามวงษา : ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธิชาภรณ์ นามวงษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
086-2463555
นางสาวขวัญชนก ทิพย์รอด : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวขวัญชนก ทิพย์รอด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวธัญญา โพธิ์หนูด : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวธัญญา โพธิ์หนูด
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอาทิตยา อัดโดดดร : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวอาทิตยา อัดโดดดร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวเนตณพิตร มณู : นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวเนตณพิตร มณู
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวชลธิชา  วรรณสม : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชลธิชา วรรณสม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธัญยณัชน์  ศรีอุดร : จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวธัญยณัชน์ ศรีอุดร
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอนุสรา  ศรีสุนา : ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอนุสรา ศรีสุนา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี